10.09.2007 г.
Петдневен работен семинар в изпълнение на проекта „Укрепване на капацитета на Сметната палата на България за одитиране на средства от ЕС и за превенция на публичния сектор от измами и корупция” започна днес в София. Проектът се осъществява съвместно със Сметната палата на Обединеното кралство и е финансиран от Фонд „Глобални възможности” на Министерството на външните работи на Великобритания. В семинара участват експертите от Сметната палата на Великобритания Тим Валънтайн и Нирмал Санду, български одитори и експерти.
Семинарът бе открит от Валери Апостолов, член на Сметната палата на Република България.
Въведение във финансовия одит е основната задача на обучението. Обсъждат се теми, свързани с одитния процес и неговите етапи, с концепцията за непрекъснат финансов одит, при който резултатите за дадена година се използват като информационна база за одита през следващата година, с външните и вътрешни фактори на този процес, връзката между тях и възприемане на оценка на риска и информационните технологии. В програмата са включени и теми за идентифициране и първоначална оценка на контролите за всяка област на отчетност, каква е пирамидата на контролните процедури по видове на различни нива и тяхното тестване, как да се установят „добрите контроли” и да се направи оценка на присъщия риск.
През следващите дни българските одитори и експерти ще бъдат запознати със съществени и несъществени области на одит, какво представлява дървото на одиторското решение, кога и защо може да се ползват външни екперти. Ще се разглежда необходимостта да се работи съвместно с вътрешните одитори и да се прилагат различни аналитични процедури, как се подготвя програма на одита, как и с какви методи се формират извадки при одиторския подход. Вниманието на участниците в семинара ще бъде съсредоточено и върху теми като меморандум за планиране на одита, съществени проверки, одиторски доказателства и тяхното документиране, обща оценка на одитните резултати, написване на одитни доклади, проверка на одиторската работа, одит на изпълнението, разликата между него и финансовия одит. По един ден от семинара е отделен за практически упражнения по групи и за софтуерния продукт Team – mate от Прайс Уотърхаус Купърс – България, който ще бъде представен от мениджъра Ивайло Ламбрев.
Следващата седмица семинарът ще продължи с участието на одитните екипи на двата пилотни одита за изпълнение на проект BG 2003/004-937-05.02 „Национална база данни за пазара на труда и Европейския социален фонд” – Изпълнителна агенция ФАР в Министерството на труда и социалната политика” и за финансовото управление на бюджета и имуществото на Националната агенция по приходите и на дейностите по Стратегическия план за превенция и борба с измамите и корупцията.