27.03.2006 г.

Одити в Министерството на енергетиката и енергийните ресурси и в Агенцията по енергийна ефективност

27.03.2006 г.

Не е упражнен ефективен контрол при изпълнение на приходната част на фонд "Радиоактивни отпадъци" от вноски на юридически и физически лица, предаващи радиоактивни отпадъци в Постоянното хранилище за радиоактивни отпадъци – Нови хан, към Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) на БАН. Това установи одитът на финансовото управление на бюджета и имуществото на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси за периода от 1 януари до 30 септември 2005 г., извършен от Сметната палата.

Да се предприемат мерки за установяване и събиране на дължимите във фонд "Радиоактивни отпадъци" вноски от юридически и физически лица, предаващи радиоактивни отпадъци в постоянното хранилище за радиоактивни отпадъци - Нови хан, препоръча Сметната палата.

Пълния текст на одитния доклад е публикуван на интернет страницата на Сметната палата. Там е и докладът за извършения одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на Агенцията по енергийна ефективност за периода от 1 януари до 30 септември 2005 г.