12.01.2023 г.

Сметната палата ще извърши нови 366 одита през тази година, от които 319 финансови одита на годишните финансови отчети на бюджетните организации и общини, 34 одита за съответствие при финансовото управление, 4 одита на изпълнението и 9 специфични одита. Това предвижда Програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2023 г.

В програмата са включени бюджетни организации с национално и регионално значение, както и такива, при които с предходни одити са установени несъответствия с правната рамка  по съществени аспекти от дейността, неизпълнени препоръки, дадени от Сметната палата. Сред критериите за избор на одитни задачи, са и повишеният обществен интерес, размерът на публичния ресурс, обхватът на публичните услуги, възможни негативни последици за обществото. Ще се проверяват също и възложители на обществени поръчки, проведени без състезателна процедура. Преценява се и наличието на човешки, времеви и финансови ресурси на институцията за осъществяването на одитите.

Финансовите одити са сред задължителните задачи на институцията по Закона за Сметната палата. Още по време на тези одити установените от одиторите неправилни отчитания се коригират във всички възможни случаи. Целта на институцията е отчетите да дават вярна и честна представа за финансовото състояние, финансовите резултати от дейността и паричните потоци на бюджетната организация и да бъдат надеждна база за вземане на управленски решения на институционално, регионално и национално ниво.

При одитите за съответствие при финансовото управление ще бъде проверена законосъобразността на управлението - спазването на нормативните и вътрешните актове, обществените поръчки и др. в бюджетните организации.

Администрирането на приходите от такса за битови отпадъци на общини, възлагането и изпълнението на обществените поръчки и управлението и разпореждането с общинско имущество ще бъдат проверени в общо 20 общини.

За да се изследват ключови процеси в системата на висше образование във връзка с изпълнението на Стратегията за развитие на висшето образование в Република България в периода 2020 -2030 г., са предвидени одити на финансовото управление на 6 висши учебни заведения: Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“– София, Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София,  Военната академия „Георги Стойков Раковски“, Националния военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, Икономическия университет – Варна,  Техническия университет – Варна.  Ще бъдат проверени и 2 спортни училища – в Пловдив и в Плевен.

Одити за съответствие при управлението на публичните средства и дейности ще бъдат извършени и на Изпълнителната агенция „Борба с градушките“,  Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ към Министерския съвет, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Министерство на вътрешните работи.

Одитите на изпълнението са по жизнено важни области за гражданите и с тях ще бъде установено дали ефективно и ефикасно се управляват публичните средства и дейности. Това са одитите:

- Постигане на енергийна ефективност чрез обновяване на многофамилните жилищни сгради. Мотивът за този одит е, че дейността е една от ключовите за намаляване на емисиите с 55 % до 2030 г. с цел подобряване на качеството на жилищния фонд в ЕС. Повишаването на енергийната ефективност, в т.ч. и чрез саниране на сградите у нас трябва да доведе до спестяване на енергийни разходи.

- Опазване, възстановяване и устойчиво управление на горите. Целта е да се извърши анализ и оценка на нормативната регламентация и на контрола и действията за опазването и възстановяването на горите, тъй като те са ресурс, който влияе на климата, въздуха, почвата и биоразнообразието и трябва да се управлява по устойчив начин.

- Принос на приоритетна ос 1 „Води“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 за изпълнение на националните цели в областта на водоснабдяването и канализацията. Темата е обществено значима, защото у нас все още има населени места с режим на потребление на вода. В същото време първоначално одобреният бюджет по приоритетната ос, възлизащ на почти 2 млрд. лв.,  е намален с близо половин милиард лв., защото не са изпълнени своевременно финансираните проекти и дейности поради забавяне на възлагането на обществените поръчки.

- Мерки за предотвратяване и противодействие на корупцията при изразходване и управление на средствата от европейските фондове. Предвижда се одитът да е хоризонтален и да обхване органите за управление на средства от фондовете на ЕС, като се проследи напредъкът в изпълнението на мерките, заложени в Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията (2021 - 2027 г.), приложими за изпълнение в съответната администрация.

Сред специфичните одити, освен задължителните по Закона за Сметната палата, са и следните два одита:

Одит на „Национална електрическа компания“ ЕАД. До сега не е правен одит на дружеството, което е най-големият производител на електрическа енергия от възобновяеми източници у нас и заема централно място в българската електроенергийна система. В периода 2019 - 2021 г. са проведени 84 обществени поръчки на обща стойност близо 17,5 млн. лв., възложени без състезателна процедура.

Одит на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Александровска” ЕАД. Болничната медицинска дейност се осъществява в 26 клиники, в това число отделения, центрове, приемни кабинети и 3 лаборатории. УМБАЛ „Александровска“ ЕАД разполага с 861 легла, от които 250 хирургични и 42 интензивни, притежава 47 имота частна собственост. Според одитен доклад на МЗ, дружеството има голяма задлъжнялост. В периода 2019 - 2021 г. са проведени общо 142 обществени поръчки на обща стойност над 47 млн. лв., възложени без състезателна процедура.

Задължителните задачи по Закона за Сметната палата (освен финансовите одити), Закона за политическите партии и Изборния кодекс, залегнали в Програмата,  са одит на:

- отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България;

- бюджетните разходи на Българската народна банка и тяхното управление;

- отчета за изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване;

- отчета за изпълнението на бюджета на НЗОК;

- финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на политическите партии;

- декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания за изборите за общински съветници и кметове – политически партии и коалиции от партии и местни коалиции от партии и инициативни комитети.