19.10.2001 г.

На 22 и 23 октомври в София ще се проведе работен семинар, в който ще участват експерти от Холандската Сметна палата и инспектори от българската Сметна палата
19.10.2001 г.


Сметната палата извършва пилотен одит на финансовото управление на средствата по Програма "Красива България ІІ", финансиран със средства от Европейския съюз, Програмата на ООН за развитие и общините.

Проектът е осъществен в 11 града и е насочен към осигуряване на професионална строителна квалификация на безработни, създаване на временна трудова заетост, обновяване на сгради с историческа и архитектурна стойност, на обществени паркове и площади. Наред с това се цели засилване на икономическата жизнеспособност на малки и средни частни строителни фирми, подобряване на качеството на строителните работи, обучение и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Целта на пилотния одит е укрепване на капацитета на Сметната палата за одитиране на средства от Европейския съюз и други международни организации, както в предприсъединителния етап, така и в бъдеще при пълноправно членство в ЕС. Одитът се извършва от 25 инспектора на Сметната палата, от които 18 са от 11-те града, включени в проекта.

На 22 и 23 октомври в София ще се проведе работен семинар за обобщаване на резултатите от планирането на одита и обсъждане на някои ключови въпроси с участието на експерти на Програма СИГМА от Холандската Сметна палата. Докладът с резултатите от пилотния одит ще бъде публикуван след окончателното приключване на одита.