14.04.2003 г.

Обучават български експерти как да одитират Програма САПАРД

14.04.2003 г.

Работен семинар на тема "Одит на финансовото управление и одит на изпълнението на програма САПАРД в Държавен фонд "Земеделие" – Агенция САПАРД",  се провежда от 14 до 16 април 2003 г.  в учебния център на Сметната палата в София. За ръководител и лектор  е поканен  експертът Пол Херон, който от 11 години работи в Сметната палата на Северна Ирландия, а сега е старши одитор, отговарящ за отчетите на Европейския фонд за ориентация и гарантиране на селското стопанство.

Семинарът, който е финансиран от Европейския съюз, бе открит от  проф. д.и.н. Иван Душанов, член на Сметната палата на Република България.

В презентацията си г-н Пол Херон описа някои допуснати грешки в одитите на Министерството на земеделието и селското развитие в Северна Ирландия, установени в областта на плащането на субсидии от ЕС. Лекторът посочи за пример как по време на шапната епидемия през 2001 г. фермери от района са поискали субсидия от ЕС, за да платят застрахователната премия за овце, но се оказало, че 52% от кандидатите за субсидия притежават по-малко от заявения добитък.. С друг пример бе показано как искане за субсидии от името на едно и също лице от двете страни на границата между Северна Ирландия и Република Ирландия трудно може да се проследи от контролните органи. Посочени бяха и примери за злоупотреби с власт и служебно положение, за закупуване на старо оборудване с предоставена субсидия за ново оборудване, за слаб контрол върху представителните разходи, за липса на тръжни процедури и т.н.

В България  предстои да се извърши първи пилотен одит  на финансовото управление и изпълнението на Програма САПАРД. На семинара ще бъде разгледан проектът за доклад за резултатите от предварителното проучване за одит на финансовото управление и изпълнение на Програма "САПАРД" в Държавен фонд "Земеделие" – Агенция САПАРД,  за периода 01.01.2001 г. – 31.12.2002 г. Ще бъдат обсъдени методите за събиране на одитни доказателства, провеждането на интервюта и изготвяне на въпросници, свързани с предварителното проучване, ще се изработи график за работата на одитния екип до завършването на пилотния одит.

Сметната палата на Северна Ирландия е създадена като Министерство на финансите и одита, което е част от държавната администрация на страната. През 1989 г. палатата става независима организация. Основните й стратегически цели са да осигури ефективна подкрепа на парламента на Северна Ирландия при изпълнението на задачата му да държи министерствата на Северна Ирландия, изпълнителните агенции и други публични организации отговорни за начина, по който използват публичните средства, както и да подпомага организациите от публичния сектор да оптимизират разходите и финансовата си отчетност.