26.11.2007 г.


1. Относно съответствието на представените на Сметната палата годишни финансови отчети на политическите партии за 2006 г. с нормативните изисквания

Спазени са нормативните изисквания за изготвянето и представянето пред Сметната палата на годишните финансови отчети от одитираните политически партии за 2006 г.

2. Относно съответствието на финансовата дейност на политическите партии с нормативните изисквания

• счетоводно отчитане на политическите партии

Не е спазено задължението за прилагане на двустранно счетоводно записване, регламентирано в чл. 33, ал. 2 от Закона за политическите партии (ЗПП) от една от одитираните партии.
Нарушени са изискванията на чл. 23, ал. 2 от Закона за счетоводството (ЗСч) за вярно и честно представяне на имущественото и финансовото състояние на предприятието относно неосчетоводяване и неотразяване в годишните финансови отчети, както следва:
- на част от разходите за плащане на наеми за наети от държавата и/или общините помещения от 12 политически партии. Основна причина за това е недобрата координация между централното ръководство на партиите и регионалните им структури;
- на част от получената държавна субсидия от две политически партии.

Нарушена е разпоредбата на чл. 4, ал. 3 от ЗСч – за документална обоснованост на стопанските операции и факти от две политически партии.

• спазване на законовите забрани за извършване на стопанска дейност и учредяване и участие в търговски дружества и кооперации
Спазени са законовите забрани на чл. 22 от ЗПП – не е установено политическите партии да извършват стопанска дейност и да учредяват и да участват в търговски дружества и кооперации през 2006 г.

• приходи на политическите партии

собствени приходи
В нарушение на чл. 23 от ЗПП през 2006 г. седем политически партии отчитат приходи от преотдаване под наем и от съвместно ползване по договор с трети лица на предоставени им под наем помещения от държавата и общини.
Три партии не са декларирали получените приходи от наеми пред НАП и не е начислен и внесен дължимият данък по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).
По време на одита три от партиите уведомиха Сметната палата, че са предприели действия за прекратяване на договорите с трети лица на предоставени им под наем помещения от държавата и общини, довели до получаване на незаконосъобразните приходи.

дарения
Нарушена е законовата забрана за получаване на средства от изпълнители по договор за обществена поръчка на чл. 24, т. 5 от ЗПП от четири политически партии.
Две от нарушилите забраната политически партии по време на одита представиха обяснения и копия на документи към тях, че в резултат на констатираните нарушения от тях са предприети действия за недопускането им в бъдеще.
За одитирания период е нарушена разпоредбата на чл. 44, ал. 1 във връзка с чл.чл. 45, 47 и 49 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) за начисляване и превеждане на дължимия данък при безвъзмездно придобиване на имущества за получените дарения в парични средства от осем от 12-те получили дарения партии.
В резултат на направените констатации по време на одита са предприети действия да бъде изплатен до края на 2007 г. дължимият данък по ЗМДТ от шест партии, като три от тях са погасили изцяло задълженията си по време на одита, а една е изплатила част от дължимия данък.

държавна субсидия
Размерът на получената от политическите партии и коалиции държавна субсидия съответства на преведената сума от Министерството на финансите (МФ).
Нарушени са разпоредбите на чл. 25, ал. 3 от ЗПП от една политическа партия за разпределяне на получената от МФ държавна субсидия.
Спазена е законовата забрана на чл. 28, ал. 2 от ЗПП – получената държавна субсидия от политическите партии не е предоставяна за обезпечение на вземания на трети лица.

• разходи на политическите партии
Спазени са законовите изисквания за изразходване на средства от одитираните политически партии. При одита не се установи извършване на разходи за неприсъщи на партиите дейности.


3. Относно управлението на предоставеното за ползване от политическите партии имущество – частна държавна собственост и частна общинска собственост

При проверката на предоставеното под наем държавно и общинско имущество на политически партии за 2006 г. в областните и общински администрации на територията на страната се установи:

В нарушение на изискванията на чл. 31, ал. 1 и ал.2 от ЗПП, относно условията за право за предоставяне под наем на помещения на политически партии, през одитирания период на 40 политически партии са предоставени под наем помещения - частна държавна и/или общинска собственост. Тези политически партии са ползвали под наем помещения - частна държавна и/или общинска собственост, по общо 121 договора. От тях 31 договора са прекратени през 2006 г. и 2007 г. и 8 договора са в процес на прекратяване.
Одитираните политически партии отговарят на изискванията на ЗПП за предоставяне на помещения под наем частна държавна и/или общинска собственост.

Приложение № 2

От одитираните 25 политически партии на 22 са предоставени под наем от държавата и/или общини помещения за осъществяване на тяхната дейност. При 17 от тях се установи неплащане на наемната цена по отделни договори за повече от три месеца. Създадени са предпоставки за прилагане на разпоредбата на чл. 32, ал. 3 от ЗПП от страна на наемодателите за прекратяване на наемните правоотношения.

Приложение № 3

Три от партиите уведомиха Сметната палата по време на одита, че от ръководствата им са предприети действия за своевременно изплащане на наемните цени.

На шест партии са предоставени безвъзмездно помещения за ползване от общини. В разпоредбите на Закона за общинската собственост (ЗОС) и ЗПП липсва нормативно основание, позволяващо отдаването от страна на общините на помещения - частна общинска собственост, за безвъзмездно ползване от политически партии.

На една партия са предоставени от три областни администрации помещения – публична държавна собственост. В разпоредбите на Закона за държавната собственост (ЗДС) и ЗПП липсва нормативно основание, позволяващо отдаването от страна на областните администрации на помещения - публична държавна собственост, за ползване от политически партии.

През 2006 г. предоставените имоти - частна държавна и частна общинска собственост, са ползвани от партиите съобразно разпоредбите на чл. 32 от ЗПП.