06.11.2012 г.
Сметната палата на Република България (СП) възнамерява да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез открита процедура за конкурентен подбор с определен срок за кандидатстване по приоритетна ос ІІ. “Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 “Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051РО002/12/2.2-09 с краен срок за подаване на проектните предложения: 10.12.2012 г.
Съгласно изискванията за кандидатстване, кандидатът следва да представи с проектното предложение поне две индикативни оферти за всеки заложен разход във връзка с изпълнението на предвидените дейности. Във връзка с това СП кани всички заинтересовани физически и юридически лица с опит от подобно естество да представят оферти и подкрепящи документи за визираните по – долу дейности. Индикативните оферти следва да бъдат представени най - късно до 17:00 часа на 16.11.2012 г. на електронен адрес: vp.apostolov@bulnao.government.bg или в деловодството на СП: гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 37. За повече информация може да се обръщате на телефон: 02/9357609, 02/8116770 или 02/8116666.
Офертите, които се изискват няма да са свързани с избирането на изпълнител и сключване на договор и са свързани с изготвянето на бюджета на проектното предложение.

Дейност 1 „Организиране и провеждане на обучение за работа със специализиран одитен софтуер за планиране и управление на одитната дейност и одитните задачи”, която включва:
1.1.    Осигуряване на лектори за провеждане на 23 тридневни обучения за общо 340 служители в Учебен център на СП – Ловеч. Обученията следва да завършат със сертифициране на участниците и да включват предоставяне на учебни помагала;
1.2.    Хотелско обслужване на 121 обучаеми;
1.3.    Кетъринг за осигуряване на кафе-паузи (кафе, чай, минерална вода, дребни сладки и плодове);
Дейност 2 „Организиране и провеждане на обучение за работа със специализиран одитен софтуер за анализи на бази данни и контрол” , която включва:
2.1.    Осигуряване на лектори за провеждане на 6 петдневни обучения за общо 60 служители. Обученията ще се проведат извън София. Обученията следва да завършат със сертифициране на участниците и да включват предоставяне на учебни помагала;
2.2.    Хотелско обслужване на база пълен пансион на 6 групи по 10 обучаеми;
2.3.    Кетъринг за осигуряване на кафе-паузи (кафе, чай, минерална вода, дребни сладки и плодове).
Дейност 3 „Организиране и провеждане на обучение за прилагане на МСВОИ” , която включва:
3.1. Осигуряване на лектори за провеждане на 5 петдневни обучения за прилагане на МСВОИ 100 - 400 и МСВОИ 1000 - 1810 за общо 140 служители. Обученията ще се проведат извън София. Обученията следва да завършат с тест и да включват предоставяне на учебни помагала;
3.2. Осигуряване на лектори за провеждане на 4 петдневни обучения за прилагане на МСВОИ 100 - 400 и МСВОИ 4000 - 4200 за общо 120 служители. Обученията ще се проведат извън София. Обученията следва да завършат с тест и да включват предоставяне на учебни помагала;
3.3. Осигуряване на лектори за провеждане на 2 петдневни обучения по прилагане на МСВОИ при одит на търговски дружества, включващи и темите „Организация на финансовата дейност и счетоводно отчитане на търговски дружества” и „Оценка на риска при одит на търговски дружества” за общо 40 служители. Обученията ще се проведат извън София. Обученията следва да завършат с тест и да включват предоставяне на учебни помагала;
3.4. Осигуряване на лектори за провеждане на 2 петдневни обучения за прилагане на МСВОИ 100 – 400 и МСВОИ 3000 - 3200 за общо 50 служители. Обученията ще се проведат извън София. Обученията следва да завършат с тест и да включват предоставяне на учебни помагала;
3.5.    Хотелско обслужване на база пълен пансион на 5 групи по 26 обучаеми, 4 групи по 30 обучаеми, 2 групи по 20 обучаеми и 2 групи по 25 обучаеми;
3.6.    Кетъринг за осигуряване на кафе-паузи (кафе, чай, минерална вода, дребни сладки и плодове);
3.7.    Осигуряване на симултанен/консекутивен превод (точка 3.4);
3.8.    Осигуряване на оборудване за симултанен превод (точка 3.4);
3.9.    Осигуряване на специализиран превод на учебни материали (точка 3.4);
3.10.    Осигуряване на оборудвана зала за 40 души (точка 3.3).

Дейност 4 „Организиране и провеждане на обучения за прилагане на Наръчника за прилагане на МСВОИ и одитната дейност на Сметната палата”, която включва:
4.1. Осигуряване на оборудвано помещение, подходящо за 11 тридневни обучения на общо 340 служители.
4.2. Осигуряване отпечатване на 340 комплекта учебни материали, вкл. Наръчника за прилагане на МСВОИ и одитната дейност на Сметната палата
4.3. Кетъринг за осигуряване на кафе-паузи (кафе, чай, минерална вода, дребни сладки и плодове);

Дейност 5 „Въвеждане на Наръчника за прилагане на МСВОИ и одитната дейност в специализирания одитен софтуер за планиране и управление на одитната дейност и одитните задачи” , която включва:
5.1. Осигуряване на консултантска услуга за въвеждане на Наръчника за прилагане на МСВОИ и одитната дейност в специализирания одитен софтуер за планиране и управление на одитната дейност и одитните задачи

Дейност 6 „Организиране и провеждане на обучения за прилагане на специализирани одитни техники и методи” , която включва:
6.1. Осигуряване на лектори за провеждане на 3 тридневни обучения по формиране на одитни извадки за общо 100 служители. Обученията ще се проведат извън София. Обученията следва да завършат с тест и да включват предоставяне на учебни помагала;
6.2. Осигуряване на лектори за провеждане на 3 петдневни обучения на общо 45 служители по „Прилагане на социологически методи и техники при събиране на одитни доказателства при одита на изпълнение”. Обученията следва да завършат с тест и да включват предоставяне на учебни помагала;
6.2. Хотелско обслужване на база пълен пансион на 2 групи по 33 обучаеми и 1 група 34 обучаеми;
6.3.    Кетъринг за осигуряване на кафе-паузи (кафе, чай, минерална вода, дребни сладки и плодове) (точки 6.1 и 6.2);
6.4.    Осигуряване на оборудвана зала за 45 души (точка 6.2).

Дейност 7 „Одит на проекта”
7.1. Осигуряване на специализиран одит на проекта
Дейност 8 „Информация и публичност”
8.1. Организиране и провеждане на 2 прес-конференции;
8.2. Разпространение на прес-съобщения;
8.3. Публикуване на прес-съобщения в 2 национални всекидневника;
8.4. Изработване на банери;
8.5. Изработване и разпространяване на информационни и рекламни материали (презентации, ръководства, USB, листовки и др.)

Материали и консумативи във връзка с провеждане на обученията по дейности 1 до 4 и дейност 6

-    Изработване на 1240 комплекта материали и консумативи за обучение (папки, листа, химикалки, USB 8 Gb)
-    Отпечатване на презентации за обученията;
-    Отпечатване на тестове и анкетни форми;
Кандидатите могат да подават оферти за повече от една дейност или за части от всяка от посочените дейностите.