05.06.2023 г.

Представители на Сметната палата участваха в юбилейната XXV-та Национална среща на финансистите от общините в Република България, организирана от Национално сдружение на общините в Република България /НСОРБ/. Сметната палата е традиционен участник в тези срещи, тъй като общините представляват най-многобройната група одитирани организации при ежегодните финансови одити. Одитите на общини позволяват на Сметната палата да допринесе за по-добра отчетност на публичните средства, предназначени за голям брой ползватели и до по-добра информираност на гражданите за изразходването им.

В специализирания панел, предназначен за счетоводители и финансови директори от общините,  съветникът към кабинета на заместник-председателя на Сметната палата Теодора Бакърджиева-Люцканова и директорът на дирекция „Развитие на одитна дейност“ към Сметната палата Тома Дончев представиха данни от обобщения  Доклад за резултатите от финансовите одити на Сметната плата, осъществени през 2022 г.

Видима е ползата от финансовите одити, тъй като в процеса на одит през 2022 г. са коригирани неправилни отчитания във финансови отчети на общини за 2021 г. в размер над 1,5 млрд. лева. Така са предотвратени 66 отрицателни заключения за финансови отчети на общини. 

Експертите на Сметната палата представиха и най-често срещаните слабости в отчетността, за да бъде избегната тяхната повторяемост, което е констатирано по време на финансовите одити. Бяха дискутирани и предизвикателствата пред реализацията на проекта на Министерство на финансите за въвеждане на Интегрирана финансово-информационна система за общините /ИФИСО/.

Вторият панел с участието на представителите на Сметната палата беше на тема: „Постигат ли контролните дейности очаквания качествен ефект“. Беше защитена тезата, че вътрешният контрол, вътрешният одит, външният одит и Агенцията за държавна финансова инспекция /АДФИ/ са част от една обща контролна система, която следва да действа съгласувано. Бяха дадени примери за доброто сътрудничество между СП и АДФИ, като съвместната инициатива за повишаване на събираемостта на актовете за начет, издавани от АДФИ към общински служители и кметове.

Беше разширено посланието към счетоводителите на общините: чрез ежегодния Отчет за дейността на Сметната палата, който съдържа най-честите слабости,  установени при одитите за съответствие на общини, се дава възможност финансистите им да анализират процеса на управление на риска и да създадат контролни процедури за тяхното избягване.