06.11.2002 г.

НАРУШЕНИЯ ПРИ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ И УПРАВЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА КОНСТАТИРА СМЕТНАТА ПАЛАТА В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

07.11.2002 г.

В община Белоградчик през 2001 г. са приемани управленски решения от Общинския съвет и от кмета на общината в нарушение на нормативни актове по управление на финансовите средства. Нарушавани са също така разпоредби по отдаването под наем на общински имоти и по начисляването, събирането и внасянето на наемите в общинския бюджет.

Това сочат резултатите от извършения от Сметната палата одит в община Белоградчик. Той показва‚ че не са спазвани законовите разпоредби по актуването и осчетоводяването на общински имоти. Липсва координация между звената в общинската администрация по придобиването, разпореждането и управлението на общинското имущество.

Отчетността е слаба, не отразява достоверно имущественото и финансовото състояние на общината‚ а вътрешният контрол в общината е с ниска степен на ефективност поради неизградена система за финансово управление и контрол‚ сочи одитният доклад на Сметната палата.

Одиторите са установили също‚ че не е създадено звено за следприватизационен контрол, че не се осъществява контрол върху дейността на второстепенните разпоредител с бюджетни кредити и на едноличните търговски дружества с общинско участие.

Докладът за резултатите от одита е изпратен на кмета на общината с препоръки на Сметната палата за подобряване на управлението на бюджетните средства.

Докладът за резултатите от извършения одит в община Белоградчик