19.09.2012 г.
Народното събрание прие  решение, с което възложи на Сметната палата одит на БДЖ „Пътнически превози” за периода от 1 януари 2011 г. до 30 септември 2012 г.
Срокът за извършване на одита е 31 януари 2013 г., а одитният доклад за него трябва да бъде внесен в Народното събрание до 1 март 2013 г.
За възлагането на одита гласуваха 100 депутата, 89 бяха „за”, 5 „против” и 6 „въздържал се”.

Вносители на проекта за решение са народните представители Ваня Донева, Диана Йорданова и Борис Грозданов.

Мотивите за решението са, че дейността на „Холдинг БДЖ” ЕАД е с висока степен на социално-икономическа значимост, особено чрез дейността на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД. Размерът на публични средства, които дружеството управлява, e висок. До този момент Сметната палата не е извършвала цялостен одит на БДЖ, защото съгласно Закона за Сметната палата, действащ до края на 2010 г., тя можеше да проверява само изразходването на субсидията, която му е предоставена.

Целта сега е одитът да даде оценка за финансовото управление на дружеството, както и на ефекта от извършените структурни промени.