19.01.2011 г.

Народното събрание избра със свое решение проф. д-р Валери Димитров за председател на Сметната палата със 110 гласа "за", 5 "против" и 2 "въздържали се".
Проф. Валери Димитров положи клетва пред народните представители: „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната, да работя за осъществяването на поверените на Сметната палата функции, като се ръководя от принципите за независимост, обективност и добросъвестност при изпълнението на задълженията, възложени ми от закона. Заклех се.“
Вносители на проекта за решението за избиране на председател на Сметната палата са: председателят на Комисията по бюджет и финанси Менда Стоянова, зам.-председателят на Комисията по бюджет и финанси Димитър Главчев и членовете на комисията Ваня Донева и Борис Грозданов.
В документа се посочва: “на основание чл. 84, т. 8, и чл. 86 от Конституцията на Република България, чл. 12 и чл. 13 от Закона за Сметната палата и чл. 78 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, внасяме проект за решение за избиране на председател на Сметната палата.
За председател на Сметната палата предлагаме да бъде избран проф. Валери Георгиев Димитров.
Към предложението прилагаме автобиография, диплома за завършено висше образование, справка за професионален стаж в областта на финансите и одита, декларация, че кандидата отговаря на изискванията на чл. 13, ал. 2 на Закона за Сметната палата и свидетелство за съдимост.
От приложените документи е видно, че проф. Валери Георгиев Димитров отговаря на изискванията на чл. 13 от Закона за Сметната палата.”

Народното събрание прие Закон за Сметната палата на 24.11.2010 година, който е обнародван в ДВ, брой 98, от 14 декември 2010 г., и влиза в сила на 18.12.2010 година.
В Преходните и заключителни разпоредби на този закон, с § 2 се отменя Закона за Сметната палата(обн., ДВ, бр. 109 от 2001 г.; изм., бр.45 от 2002 г, бр.31 от 2003 г., бр.38 от 2004 г, бр. 34 и 195 от 2005 г., бр.24, 27, 33 и 37 от 2006 г., бр. 64 и 109 от 207 г., бр. 67 от 2008 г. и бр. 42 от 2009 г.), а в  § 3, ал.1 е предвидено в срок до един месец от влизането в сила на закона Народното събрание да избере председател на Сметната палата.

-----
Проф. Валери Димитров е роден е на 2 юни 1954 г. в София. Завършил е висше образование, специалност право в Юридическия факултет на Софийския университет “Климент Охридски” през 1978 г.
Професор е по административно право, доцент по финансово право и доктор по право.
В периода 1980-1984 г. е юрисконсулт в "Пътни строежи", гр. София.
От 1982 г. е хоноруван асистент в катедра „Правни науки” към ВИИ „Карл Маркс” /сега Университет за национално и световно стопанство/  и води упражнения по дисциплина „Право на НРБ и финансовоотчетно право” пред студенти от специалност „Счетоводство”. От 1984 г. след спечелен конкурс преминава на работа като асистент по финансово и финансовоотчетно право в катедра „Правни науки”.  През 1991 г. защищава дисертация по финансово право на тема „Правен режим на банковия контрол върху стопанската дейност на юридическите лица в България”. След защитата, като доктор по право, и след това като хабилитиран доцент, в периода 1991-2001 г. води лекции последователно по дисциплините „Финансово право” и „Банково и борсово право” пред студентите от специалност „Финанси”, по дисциплината „Търговско, финансово и финансовоотчетно право” пред студентите от специалност „Счетоводство и контрол”, по дисциплините „Банково право”  и „Борсово право” пред студентите от специалност „Право”. През 1996 г. се хабилитира като доцент по финансово право с хабилитационен труд  „Въведение в банковото право. Търговската банкова дейност и нейната публичноправна уредба”, издаден през 1996 г. /София, издателство „Нова звезда”/. През 2003 г. придобива и професорско научно звание по административно право с хабилитационен труд „Основи на правния режим на инвестиционните ценни книжа”, издаден през 2001 г. /София, издателство „Нова звезда”/. Към настоящия момент преподава дисциплините „Банково право” и „Борсово право” пред студентите от специалността „Право”, както и дисциплините „Правен режим на финансовия контрол и одита в публичния сектор” и „Международни одитни институции” пред студентите от специалност „Финансов контрол”.
На 4 февруари 1991 г. е назначен по трудов договор за съветник на управителя на БНБ с ранг на началник на управление. В периода февруари 1991-май 2000 г. изпълнява последователно функциите на съветник на управителя на БНБ, на началник на служба „Правна”, отново на съветник на управителя и на  юридически секретар на Управителния съвет на БНБ. Тези функции включват подготовка и разработване, съответно участие в работни групи по изготвяне на нормативни актове, становища по проблеми на институцията, работа по конкретни задачи, възлагани от управителя, подуправителите и Управителния съвет на БНБ, оказване на правна помощ на Управителния съвет на БНБ при провеждане на заседания и оформяне на неговите актове, съвместни разработки с дирекция „Правна” /в качеството на съветник и юридически секретар/, участие в работната група към координационния съвет за подготовка на България за присъединяване към ЕС. От 1 май 2000 г. прекратява трудовото си правоотношение с БНБ и преминава на граждански договор в качеството на консултант на управителя, подуправителите и Управителния съвет на БНБ, като изпълнява същите функции, които е изпълнявал и по трудов договор /до април 2001 г./. В периода 2000-2001 г. е консултант и на председателя и управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките.
Участва в работата по Закона за БНБ от 1991 г., Закона за банките и кредитното дело от 1992 г., Закона за БНБ от 1997 г. (с който се въведе валутният борд в България), Закона за банките от 1997 г., Валутния закон от 1999 г., Закона за гарантиране на влоговете в банките от 1998 г., Закона за банковата несъстоятелност, както и на многобройни наредби на Управителния съвет на БНБ, издадени в приложение на банковите закони.
Участва и в работата по законодателството за ценните книжа в периода 1994-2000 г. /съответно Закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества  от 1995 г. и Закона за публичното предлагане на ценни книжа от 2000 г./, както и в създаването през 1996 г. и съответно в управлението на институцията „Централен депозитар на ценни книжа”. В периода 1996-2001 г. е представител на БНБ в Съвета на директорите на Централния депозитар за ценни книжа.
Избран е през 2001 г. за народен представител в 39-ото Народно събрание, в което е председател на Комисията по икономическа политика и член на комисиите по бюджет и финанси и по правни въпроси.
Като председател на Икономическата комисия инициира и ръководи подготовката и приемането на Закона за ограничаването на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, законодателството за приватизацията и следприватизационния контрол, за насърчаване на инвестициите, за обществените поръчки, на Закона за банковата несъстоятелност. Инициатор е и ръководи написването и приемането и на  законодателството за въвеждане на частното съдебно изпълнение в България. Участва в разработването и приемането на Закона за Комисията по финансов надзор и на промените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Инициира и промените в Закона за съдебната власт, въз основа на които заседанията на Висшия съдебен съвет стават открити. Инициира промени в Закона за отговорността на държавата за вреди.
Автор е на студии и статии в областта на банковото, борсовото, финансовото и административното право.
Владее свободно английски и руски език.
Женен, с две деца.
На 7 април 2005 г. е избран от Народното събрание за председател на Сметната палата на Република България по отменения Закон за Сметната палата.