07.04.2011 г.
Народното събрание избра петимата членове на Консултативния съвет на Сметната палата с  84 гласа “за”, нито един “против” и 10 ”въздържали се”.              .
Петимата избрани членове са: Горица Грънчарова-Кожарева, Маргарита Николова, Миглена Павлова, Мира Петрова и Тодор Шопов.

Горица Грънчарова-Кожарева е член на Сметната палата от 2005 до 2010 г.   Има дълъг професионален опит в банковия и финансовия сектор.  Завършила е Стопанската академия "Д. А. Ценов" в гр. Свищов.

Маргарита Николова е финансов директор в БНТ, а преди това  е финансов директор в министерствата на регионалното развитие и благоустройството, на труда и социалната политика, на младежта и спорта и др. Завършила е УНСС и Техническия университет.

Миглена Павлова е изпълнителен директор на Агенцията по обществени поръчки. Дипломиран експерт счетоводител. Завършила е УНСС. Главен асистент, преподавател по финансов, данъчен и одиторски контрол.

Мира Петрова е дипломиран експерт счетоводител и регистриран одитор. Управител на счетоводна къща Фина М Консулт ООД и на счетоводна и одиторска компания Фина Корп ООД. Завършила е УНСС.

Тодор Шопов е старши асистент в УНСС, катедра “Финансов контрол”. Преди това е заместник изпълнителен директор на Летище София ЕАД. Одитор в Сметната палата, включително главен одитор, от 1996 до 2006 г. 

Съгласно новия Закон за Сметната палата, който е в сила  от 4 януари 2011 г., Народното събрание избира Консултативен съвет на Сметната палата, който включва петима членове и председателя на Сметната палата.  Председателят председателства заседанията на Консултативния съвет, но не участва в гласуването.
Членовете на Консултативния съвет са с мандат 5 г.  Те трябва да имат професионален опит в областта на одита, финансовия контрол, финансите или счетоводството не по-малко от 15 години. Членовете на Консултативния съвет могат да бъдат преизбирани.
Консултативният съвет на Сметната палата приема правила за условията и реда за провеждане на изпит за назначаване на одитори в Сметната палата.
Консултативният съвет дава становища по:
- одитните доклади за резултатите от одитите, възложени от Народното събрание, които стават неразделна част от докладите;
- доклада на Комисията за заверка на годишния финансов отчет на Сметната палата до Народното събрание;
- отчета за изпълнението на бюджета на Сметната палата;
- отчета за дейността на Сметната палата;
- други становища по въпроси, възложени от Народното събрание;
- случаи на неспазване на нормите на Етичния кодекс на одиторите и др.

Консултативният съвет на Сметната палата дава препоръки:
- по проекта за годишна програма за одитна дейност на Сметната палата;
- за подобряване ефективността на контрола по изпълнение на препоръките на Сметната палата;
- по проекта за бюджет на Сметната палата;
- за промени в правилника за устройство и организация на дейността на Сметната палата, Етичния кодекс на работещите в Сметната палата, наръчника за прилагане на международно признатите одитни стандарти и одитната дейност на Сметната палата, правилника за подбор и назначаване на одиторите и служителите и други вътрешни актове на институцията;
- по организационната структура на Сметната палата и др.

Консултативният съвет извършва два пъти в годината преглед на качеството на приключили одити, подбрани на извадков принцип, и на одитите, възложени с решение на Народното събрание. Доклад с обобщените резултати от прегледите се изпраща на Народното събрание за сведение и се публикува на интернет страницата на Сметната палата.

Консултативният съвет на Сметната палата, както и председателят, могат да правят предложения до Народното събрание и неговите специализирани комисии за разглеждане на одитни доклади с важно значение за подобряване на бюджетната дисциплина и управлението на бюджетните и/или другите публични средства и дейности.