23.02.2012 г.
Членът на Европейската сметна палата (ЕСП) г-жа Надежда Сандолова представи за поредна година одитния доклад за европейския бюджет пред ръководството на Сметната палата на Република България.

Докладът на ЕСП за 2010 г. заключава, че отчетите на Европейския съюз за 2010 г. дават вярна представа за финансовото му състояние и за резултатите от операциите и паричните потоци за годината.  Въпреки това плащанията, свързани с тези отчети, все още са засегнати от съществени грешки, като вероятният процент грешки е 3,7% за разходите на Европейския съюз, които са в размер на 122,2 млрд. евро. Този процент отразява нарушенията на правилата за възлагане на обществените поръчки, декларирането на недопустими или неправилно изчислени разходи във връзка с проекти, съфинансирани от ЕС, наддеклариране на земя от земеделските производители и други отклонения при прилагането на европейските регламенти.

Според доклада на ЕСП за 2010 г. групите политики „Сближаване, енергетика и транспорт“ и „Земеделие и природни ресурси“ са съществено засегнати от грешки, а системите им за контрол са частично ефективни. Комисията е назовала държавите, които имат най-висока честота на нарушения в тези области – Испания, Италия, Чехия и Великобритания. Разходите в областта на селските райони остават предразположени към грешки, които се дължат на остаряла информация относно размера на парцелите земя в базата данни, както и на слабости при проверките на измерванията на парцели от националните инспектори в някои от посетените държави – България, Румъния, Гърция, Чехия, Нидерландия.

В частта от финансовата рамка за земеделие и развитие на селските райони, рибовъдство и околна среда, усвоените от България средства бележат ръст от 58,16% спрямо 2009 г. Като цяло изплатените през 2010 г. от България към Европейския съюз средства са 352,6 млн. евро, или 0,3% от европейския бюджет. Усвоените от България средства за 2010 г. възлизат на 1221,5 млн. евро, или 1% от европейския бюджет. Данните показват ръст на нетното европейско финансиране с 50,4% спрямо предходната 2009 г.

За първи път ЕСП публикува вероятен процент грешки както за целия бюджет на ЕС, така и за отделните политики. Това бе и тема на дискусия и професионален обмен на опит между г-жа Сандолова и ръководството на Сметната палата на Република България. Те обърнаха специално внимание на новостите в методиката на одита и възможността последните достижения на международните стандарти да бъдат приложени в практиката на българската Сметна палата.

“Взаимодействието между ЕСП и националните сметни палати е тенденция, за която усилено се работи и от двете страни”, каза г-жа Сандолова в отговор на въпрос на председателя на Сметната палата проф. Валери Димитров за ролята на това взаимодействие. 

Европейският годишен доклад за финансовата 2010 г. бе представен от г-жа Сандолова вчера и на заседанието на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание.