01.12.2011 г.
Публикувани са образците на справки за регистрираните партии, местни коалиции и инициативни комитети за изборите за кметове и общински съветници, които общинските избирателни комисии трябва да попълнят и изпратят в Сметната палата..
Информацията трябва да бъде предоставена на хартиен носител на адрес: София 1000, ул. Екзарх Йосиф 37, Дирекция „Специфични одити” и в електронен вид на e-mail: so@bulnao.government.bg . Телефони за връзка: 9357 506 и 9357 553.