05.04.2022 г.

Европейската сметна палата актуализира документа "Практики, свързани с уведомителните и съгласувателните процедури във връзка с одитната дейност на Европейската сметна палата в държавите членки на ЕС“. Съгласно новите правила, одитните екипи вече могат да извършват съгласувателна процедура въз основа на проекта на одитен доклад, вместо да подготвят отделен документ за съгласуване. Този нов подход е валиден единствено за одитите на изпълнението.