30.04.2013 г.
Лицата, които по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор  трябва да подадат декларация за предходната 2012 г.(чл. 4,ал. 1, т. 2), като използват следния образец:

Образец на декларация

Декларацията се подава до 30 април 2013 г. на хартиен и технически носител по пощата с обратна разписка на адрес: София 1000, ул.”Екзарх Йосиф” № 37, Сметна палата, за Публичен регистър.

Когато декларацията се подава на ръка или чрез куриер, адресът е:
София, ул. ”Антим І”, № 17, етаж VІ.  

Съгласно закона, когато няма промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране, лицата подават уведомления.

Корекции в подадените декларации за 2012 г. могат да се правят от 1 до 31 май.