13.09.2022 г.

Мисията на Службата за демократични институции и права на човека към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (OCCE) посети Сметната палата. Нейната цел е да направи оценка доколко провеждането на предстоящите парламентарни избори в България на 2 октомври 2022 г. е в синхрон с международните стандарти и задължения, ангажиментите на ОССЕ и националното законодателство.

В срещата участваха председателят на Сметната палата Цветан Цветков, заместник-председателят Тошко Тодоров и директорът на одитна дирекция “Специфични одити“ Екатерина Перчева, а от страна на мисията – нейният правен анализатор Ирини Скузу.

Председателят на Сметната палата подчерта, че одитната институция осигурява публичност, прозрачност и финансов контрол на предизборната кампания. Разяснени бяха целите и начина на функциониране на Единния регистър по Изборния кодекс, задълженията на участниците в изборите по него, както  и ангажиментите на Сметната палата да извърши одит за съответствие на декларираните приходи и извършените разходи по време на кампанията от участниците в изборите. Обърнато бе внимание на предизвикателства, свързани със законодателството по отношение на финансирането след приключване на кампанията, неразплатените задължения за различни услуги по време на кампанията и др. От Мисията бе проявен интерес и към резултатите от извършените одити от институцията на финансирането на три парламентарни избори през 2021г.

Мисията се състои от 11 международни експерти и 12 дългосрочни наблюдатели на територията на страната, които ще се срещнат и с представители на гражданското общество, медиите и други заинтересовани страни.