26.03.2008 г.

ИЗТЕГЛИ ОБРАЗЦИ НА ОТЧЕТНИТЕ ДОКУМЕНТИ

Сметната палата напомня, че крайният срок, в който политическите партии са задължени да представят годишните си финансови отчети в Сметната палата, изтича в понеделник, 31 март 2008 г. До 11 ч. на 26 март 2008 г. отчетите си са подали 42 от общо регистрираните 383 партии.
Финансовите отчети трябва да се представят в Сметната палата на хартиен и електронен носител. Това задължение се отнася за всички регистрирани партии, които не са прекратили дейността си с влязло в сила решение на Софийския градски съд. Към отчетите трябва да се приложат декларации по образец, в които се съдържат списъци на физическите и юридическите лица, направили дарения, видът, размерът, стойността и целта на даренията, както и списък на дарителите юридически лица с нестопанска цел, в които учредители и/или членове на управителните или контролните органи са членове на ръководните или контролните органи на съответната политическа партия, техни деца или съпрузи.

За да подпомогне партиите при представянето на отчетите си, Сметната палата публикува образци на необходимите отчетни документи. Отчетите, които не съдържат тези определени със закона документи, не се приемат за подадени в Сметната палата.

Сметната палата ще публикува на интернет страницата си до 15 април представените от политическите партии годишни финансови отчети и декларациите към тях, както и наименованията на партиите, които не са подали отчети до 31 март (в това число са и тези партии, които са подали годишни финансови отчети, несъдържащи всички законово определени отчетни документи).

При непредставяне на годишен финансов отчет глобата е от 1000 до 2000 лв. съгласно административно-наказателните разпоредби на Закона за политическите партии.
При непредставяне или непредставяне в срок на финансовите отчети в Сметната палата политическите партии губят правото си на държавна субсидия до произвеждането на следващите избори за народни представители.
Неотчелите се политически партии няма да получат удостоверение от Сметната палата, което им е необходимо, за да участват в избори.