06.03.2007 г.

Крайният срок, до който политическите партии трябва да представят заверените си финансови отчети, е 31 март 2007 г.

06.03.2006 г.

Сметната палата напомня, че крайният срок, до който политическите партии трябва да представят заверените си финансови отчети, е 31 март 2007 г.

Това предвижда Законът за политическите партии, съгласно който финансовият контрол върху дейността на политическите партии и управлението на предоставеното им имущество се осъществява от Сметната палата. До 31 март всяка година политическите партии представят на Сметната палата годишните си финансови отчети. Отчетите трябва да се представят на хартиен и електронен носител. Към тях трябва да се приложат декларации по образец, в които се съдържат списъци на физическите и юридическите лица, направили дарения, видът, размерът, стойността и целта на даренията, както и списък на дарителите юридически лица с нестопанска цел, в които учредители и/или членове на управителните или контролните органи са членове на ръководните или контролните органи на съответната политическа партия, техни деца или съпрузи.

За да подпомогне партиите при представянето на отчетите си, Сметната палата подготви информация  и 7 образци на необходими отчетни документи. Те могат да се намерят  на интернет страницата на Сметната палата.

Сметната палата ще публикува на интернет страницата си до 15 април представените от политическите партии годишни финансови отчети и декларациите към тях, както и наименованията на партиите, които не са подали отчети до 31 март.

В тримесечен срок от получаване на финансовите отчети институцията ще извърши одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество за тяхното съответствие с изискванията на законите за политическите партии и за счетоводството.

След това съгласно закона председателят на Сметната палата изпраща на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите отчетите на политическите партии, получаващи държавна субсидия, списък на политическите партии, неподали в срок отчетите си, както и списък на юридическите лица с нестопанска цел, неподали в срок декларацията си по чл. 34, ал. 5.

Когато при установените от Сметната палата нарушения има достатъчно данни за извършено престъпление, с решение на Сметната палата докладът се изпраща в Софийска градска прокуратура в 7-дневен срок от приемането му.

При непредставяне или непредставяне в срок на финансовите отчети в Сметната палата политическите партии губят правото си на държавна субсидия до произвеждането на следващите избори за народни представители.

Неотчелите се политически партии няма да получат удостоверение от Сметната палата, което им е необходимо, за да участват в избори.