12.03.2008 г.

ИЗТЕГЛИ - ОБРАЗЦИ НА ОТЧЕТНИТЕ ДОКУМЕНТИ

Сметната палата напомня, че крайният срок, до който политическите партии трябва да представят годишните си финансови отчети, е 31 март 2008 г. Това предвижда Законът за политическите партии, съгласно който финансовият контрол върху дейността на политическите партии и управлението на предоставеното им имущество се осъществява от Сметната палата.

Финансовите отчети трябва да се представят в Сметната палата на хартиен и електронен носител. Това задължение се отнася за всички регистрирани партии, които не са прекратили дейността си с влязло в сила решение на Софийски градски съд. Към отчетите трябва да се приложат декларации по образец, в които се съдържат списъци на физическите и юридическите лица, направили дарения, видът, размерът, стойността и целта на даренията, както и списък на дарителите юридически лица с нестопанска цел, в които учредители и/или членове на управителните или контролните органи са членове на ръководните или контролните органи на съответната политическа партия, техни деца или съпрузи.

За да подпомогне партиите при представянето на отчетите си, Сметната палата публикува образци на необходимите отчетни документи. Отчетите, които не съдържат тези, определени със закона документи, не се приемат за своевременно подадени в Сметната палата.

Сметната палата ще публикува на интернет страницата си до 15 април представените от политическите партии годишни финансови отчети и декларациите към тях, както и наименованията на партиите, които не са подали отчети до 31 март (в това число са и тези партии, които са подали годишни финансови отчети, несъдържащи всички законово определени отчетни документи).

В тримесечен срок от получаване на финансовите отчети институцията ще извърши одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на политическите партии за тяхното съответствие с изискванията на законите за политическите партии и за счетоводството.
След това съгласно закона председателят на Сметната палата ще изпрати на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите отчетите на политическите партии, получаващи държавна субсидия, списък на политическите партии, неподали в срок отчетите си, както и списък на юридическите лица с нестопанска цел, неподали в срок декларацията си по чл. 34, ал. 5.

При непредставяне на годишен финансов отчет глобата е от 1000 до 2000 лв. съгласно административно-наказателните разпоредби на Закона за политическите партии.

При непредставяне или непредставяне в срок на финансовите отчети в Сметната палата политическите партии губят правото си на държавна субсидия до произвеждането на следващите избори за народни представители.
Неотчелите се политически партии няма да получат удостоверение от Сметната палата, което им е необходимо, за да участват в избори.