19.02.2007 г.

Консултативният обществен съвет към председателя на Сметната палата обсъди програмното бюджетиране

 19.02.2007 г.

Консултативният обществен съвет към председателя на Сметната палата обсъди на първото заседание след учредяването си въвеждането на програмното бюджетиране у нас. Дискутира се от една страна ролята на Сметната палата  в този процес, а от друга как институцията да разработи своя програмен бюджет.

Програмните бюджети са задължителни за 2008 г. за всички министерства и за институциите със самостоятелни бюджети, програмен трябва да е и държавният бюджет. За програмно бюджетиране у нас се заговори от 1998 г. във връзка с преговорите за еврочленство, но първите стъпки по въвеждането му са предприети през 2002 г. .При програмното бюджетиране всяко предложение за финансиране на определена програма или проект се съпровожда с анализ, който включва оценка на ползите и разходите. В идеалния вариант, проектите имат ясни цели и измерими показатели за постигането им и след изпълнението им се отчитат публично.

Презантация по темата направи заместник-министърът на финансите Любомир Дацов. Той обясни, че в бюджетната процедура за 2008 г. следва да се спазват основни правила, разработени за първи път.  Законопроектът за държавния бюджет за 2008 г. ще се разработва на база на одобрените от министерския съвет средносрочна фискална рамка, основни допускания, инструментите на политиките и очакваните резултати от тяхното изпълнение и разходните тавани по първостепенни разпоредители с бюджетни кредити (ПРБК), без по общини, за периода 2008-2010 г. Промени са възможни при значителни изменения в макроикономическите прогнози, провежданите политики и/или при настъпване на непредвидени и неотложни ситуации.

Бюджетната процедура за 2008 г. ще протече в четири основни етапи:

1.  Актуализация – ПРБК актуализират бюджетите си съгласно ЗДБ 2006, ЗДБ 2007 и РМС 748/06

2.  Средносрочна фискална рамка (до 03.05.2007 г.) – разработване и одобрение от МС на средносрочна фискална рамка, основните допускания и набора от инструментите на политиките за периода 2008-2010 г.

3.  Разходни тавани (до 19.07.2007 г. – разработване и одобрение от МС на разходни тавани по ПРБК за периода 2008-2010 г. и очакваните резултати от политиките

4.  Проект на ЗДБ за 2008 г. (до 25.10.2007 г.) – разработване и одобрение от МС на проекта на ЗДБ за 2008 г.

Оценката на въздействието на различните политики, т.е., ефективно ли се постигат заложените цели, трябва да бъде визията на Сметната палата при одитите на изпълнението, посочи д-р Георги Ганев, програмен директор в Центъра за либерални стратегии.

Гарант за спазването на бюджетната процедура, стисване на ръцете между Сметната палата и Министерството на финансите за контрол при изпълнението на бюджета - така вижда ролята на Сметната палата и доц. д-р Огнян Симеонов, научен секретар на УНСС, член на Комисията по контрол на качеството на одитите.   Няма обаче критерии за измерването на напредъка или изоставането на дадено ведомство, смята той. Не може да има единни критерии за оценка на програмните бюджети, тъй като те са различни, съобразно спецификата си и това е първата задача на одитния екип при одита на изпълнението, посочи бившият член на Сметната палата Димитър Чапанов.

Сметната палата не налага критерии за ефективност, ефикасност и икономичност, те са заложени като управленска отговорност по Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, каза проф. Валери Димитров, председател на Сметната палата. Според него Сметната палата ще одитира по-лесно ясно определена и публично дефинирана политика, вместо както сега да трябва понякога да определя целите на някой разход.

Дискусията по темата за програмното бюджетиране ще продължи.