06.02.2024 г.

 

Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело №8/2023 г., с което отхвърли искането на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на чл. 55, ал. 2 от Закона за Сметната палата (обн. ДВ, бр. 12 от 2015 г.; посл. изм. и доп., ДВ, бр. 84 от 06.10.2023 г.).

Чл. 55, ал. 2 от Закона за Сметната палата гласи: „Окончателните одитни доклади не подлежат на оспорване по съдебен ред.“

Решението е прието единодушно, като на заседанието са присъствали 12 конституционни съдии.

Конституционният съд заявява в своето решение, че „по своето естество окончателните одитни доклади на Сметната палата не са административни актове, поради което разпоредбата на чл. 120, ал. 2 от Конституцията е неотносима към предмета на настоящото дело и от нея не следва да се черпят аргументи за противоконституционност на чл. 55, ал. 2 Закона за Сметната палата. Специфичната правна същност на окончателните одитни доклади е предопределена от конституционно установената функция на Сметната палата да осъществява контрол за изпълнението на бюджета, като по този начин подпомага осъществяването на конституционните правомощия на Народното събрание.“

Вижте решението на Конституционния съд и изложените съображения по него