22.07.2021 г.

Предизвиканата от COVID-19 пандемия представлява една от най-разрушителните здравни кризи, наблюдавани някога в света, с голямо въздействие върху обществото, икономиките и отделните хора. Наред с многобройните си последици пандемията засегна значително и работата на върховните одитни институции на ЕС (ВОИ). Те реагираха бързо и отделиха значителни ресурси за оценка и одит на действията за справяне с кризата. Одитният сборник, публикуван от Контактния комитет на ВОИ на ЕС, съдържа преглед на одитната дейност, извършена и документирана от ВОИ на ЕС във връзка с COVID-19 през 2020 г.

Въздействието на пандемията върху ЕС и държавите членки е значително, разрушително и много неравномерно. Периодът, мащабът и точният му характер, както и ответните действия във връзка с пандемията, се различават значително в рамките на ЕС, но също така и на регионално, а понякога и на местно ниво, що се отнася до общественото здравеопазване, икономическата дейност, условията на труд, образованието и публичните финанси.

В повечето области, които са сериозно засегнати от пандемията, ЕС разполага само с ограничени правомощия за действие. Това се дължи отчасти на факта, че компетентността в областта на общественото здравеопазване не е изключителна за ЕС, а отчасти и на слабата подготвеност или първоначалния консенсус между държавите членки относно общи ответни действия. Поради тази липса на координиран подход националните и регионалните правителства действаха независимо едни от други при въвеждането на превантивни и противоепидемични мерки, при снабдяването с оборудване или при създаването на пакети за възстановяване и схеми за запазване на работни места с цел смекчаване на социално-икономическите последици от пандемията. Въпреки това след труден старт ЕС и държавите членки изглежда успяха да подобрят сътрудничеството си за смекчаване на последиците от кризата.

ВОИ на държавите членки и ЕСП бързо предприеха много дейности по одит и мониторинг. В допълнение към 48-те одита, завършени през 2020 г., повече от 200 други одитни дейности все още са в ход или са планирани през идните месеци.

Публикуваният сборник съдържа общо въведение във връзка с пандемията и обобщение на последиците от нея за ЕС и държавите членки, включително ответните действия, които тя предизвика. Сборникът включва също така резултатите от одити, извършени от ВОИ на Белгия, Кипър, Германия, Латвия, Литва, Нидерландия, Португалия, Румъния, Словакия, Швеция и ЕСП. В него са обобщени 17 доклада (от общо 48), публикувани през 2020 г., които обхващат пет приоритетни области — обществено здравеопазване, цифровизация, социално-икономически действия, публични финанси и рискове, както и общи ответни мерки на различните нива на управление.

Сборникът може да бъде намерен на английски на следния линк:

https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/Compendium_response_to_COVID19/CC_Compendium_Response_to_COVID19_EN.pdf

Обща информация

Настоящият одитен сборник е резултат от сътрудничеството между ВОИ на ЕС в рамките на Контактния комитет на ЕС. Неговото предназначение е да бъде източник на информация за всички, които са заинтересовани от въздействието на COVID-19 и дейността на ВОИ в тази област. Понастоящем сборникът е публикуван на английски език на уебсайта на Контактния комитет на ЕС; предстои да бъдат добавени и преводи на други официални езици на ЕС.

Това е четвъртото издание на одитния сборник на Контактния комитет. Първото издание, което разглежда въпросите на младежката безработица и интеграцията на младите хора на пазара на труда, е публикувано през юни 2018 г. Второто издание относно общественото здраве в ЕС е публикувано през декември 2019 г. Третото издание разглежда киберсигурността в ЕС и неговите държави членки и е публикувано през декември 2020 г.

Контактният комитет е автономен, независим и неполитически орган, съставен от ръководителите на върховните одитни институции (ВОИ) на ЕС и на неговите държави членки. Комитетът предоставя форум за обсъждане и действие по въпроси от общ интерес, свързани с ЕС. Като укрепва диалога и сътрудничеството между своите членове, Контактният комитет допринася за извършването на ефективен и независим външен одит на политиките и програмите на ЕС.