29.04.2010 г.

Сметната палата извърши одит на ИСПА Мярка 2002/BG/16/P/PE/016 „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на гр. Варна” за периода от 01.01.2007 г. до 30.06.2009 г. Тя оцени изпълнението на проекта за одитирания период като неефективно.

Най-общата цел на мярката е да се защити Варненското езеро и близките плажове от замърсяването, причинено от заустването на непречистени отпадни битови и промишлени води и да се сведе до минимум неблагоприятното въздействие върху околната среда и здравето на хората.
 
Финансовият меморандум е подписан от Европейската комисия на 18.12.2003 г. със срок на изпълнение до 31.12.2008 г. Той включва: трансформиране на Пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) – „Аспарухово” в помпена станция и изграждане на канализационна тръба под дъното на Варненското езеро; модернизиране на съществуващата ПСОВ – Варна до пълно вторично третиране, включващо и отстраняване на азота и готовност за биологично отстраняване на фосфора; обновяване на част от водоснабдителната и канализационната система (ВиК) на гр. Варна; техническа помощ на изпълнението.

Първоначално определената сума за изпълнението на мярката е 25 432 000 евро, от които 19 074 000 евро – от Програма ИСПА (75 на сто) и 6 358 000 евро – национално съфинансиране (25 на сто).
    
Договорите за модернизиране на пречиствателната станция и за подмяна на част от ВиК мрежата са сключени след повече от пет години от подписването на финансовия меморандум.

През този период цените на предвидените строителни дейности са се повишили, което е довело до превишение на прогнозните цени по договори. Това е причината за необходимостта от допълнително финансиране от държавния бюджет и оскъпяване на реализацията на мярката.

Към 30.06.2009 г. строителните дейности по мярката все още са на предварителен етап или са стартирали частично. Срокът за реализирането й е удължен до 31.12.2010 г.  Сметната палата смята, че при максимално ангажиране на ресурсите на строители, надзор, консултанти, отговорните фактори в МОСВ и в Община Варна, дейностите по мярката могат да бъдат извършени до края на тази година (новият срок) и с необходимото качество в съответствие с изискванията на ЕК.

За нарушения на процедурите за възлагане на обществени поръчки докладът за извършения одит на ИСПА Мярка 2002/BG/16/P/PE/016 „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на гр. Варна” за периода от 01.01.2007 г. до 30.06.2009 г. е изпратен на министъра на финансите и на Агенцията за обществени поръчки.

Докладът е изпратен и на Представителството на Европейската комисия в България, на Европейската Сметна палата, на парламентарните комисии по регионална политика и местно самоуправление, по околна среда и водите и по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, както и на националния ръководител по програма ИСПА.