25.03.2013 г.

Сметната палата напомня на регистрираните участници в изборите за народни представители, които ще се състоят  на 12.05.2013 г.:

1.    Всеки участник (политическа партия, коалиция от политически партии, инициативен комитет) в срок до 5 дни от регистрацията си за участие в изборите следва да представи пред Сметната палата данни за банковата сметка по обслужването на предизборната му кампания, представена при регистрацията в ЦИК/РИК (съгласно изискването на чл. 157 от Изборния кодекс);
2.     Всеки участник (политическа партия, коалиция от политически партии, инициативен комитет) в срок до 5 дни от регистрацията си за участие в изборите следва да представи пред Сметната палата имената и длъжността на лицата, които са определени да отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на участника във връзка с предизборната му кампания, а при промяна на лицата - в тридневен срок от извършване на промяната (съгласно изискванията на чл. 156а от Изборния кодекс);
3.    Всеки участник (политическа партия, коалиция от политически партии, инициативен комитет) следва да подаде информация до Сметната палата, необходима за въвеждането в Единния регистър по Изборния кодекс (съгласно изискванията на чл. 158, ал. 2 от Изборния кодекс)

Представянето на данните по точки 1, 2 и 3 се извършва с писмо по образец и приложени документи към него, както следва:


За политическа партия:

1.    Удостоверение от ЦИК за регистрация на политическата партия за участие в изборите;
2.    Удостоверение от обслужващата банка за актуална банкова сметка на политическата партия, по която ще се обслужва предизборната кампания (съгласно чл. 157 от ИК);
3.    Информация (трите имена, ЕГН, адрес, длъжност) за лицето/лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията във връзка с предизборната кампания (определени съгласно чл. 156а от ИК);
4.    Информация за телефон, мобилен телефон, адрес и e-mail на лицето/лицата за контакти със Сметната палата.
(Образец на писмо - изтегли)

За коалиция от политически партии:

1.    Удостоверение от ЦИК за регистрация на коалицията от партии за участие в изборите (във връзка с изискванията на чл. 158, ал. 2, т. 2 и 159, ал. 1 от ИК);
2.    Коалиционно споразумение за образуване на коалицията от партии (във връзка с изискванията на чл. 158, ал. 2, т. 2 и 159, ал. 1 от ИК);
3.    Информация (трите имена, ЕГН и адрес) за лицата, които представляват коалицията от партии (във връзка с изискванията на чл. 158, ал. 2, т. 2 и 159, ал. 1 от ИК);
4.    Удостоверение от обслужващата банка за новооткрита банкова сметка след решението за създаване на коалицията на името на една от включените в състава на коалицията партии, която ще обслужва само предизборната кампания (съгласно чл. 157 от ИК);
5.    Информация (трите имена, ЕГН, адрес, длъжност) за лицето/лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията от партии във връзка с предизборната кампания (определени съгласно чл. 156а от ИК);
6.    Документи за упълномощаване или делегиране на права и задължения на лица, различни от лицата, представляващи коалицията и/или съставляващите я партии;
7.    Информация за телефон, мобилен телефон, адрес и e-mail на лицето/лицата за контакти със Сметната палата.
(Образец на писмо - изтегли)

За инициативен комитет:

1.    Решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което го представлява;
2.    Удостоверение от РИК за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите;
3.    Удостоверение от обслужващата банка за новооткрита банкова сметка на лицето, представляващо инициативния комитет, по която ще се обслужва предизборната кампания (съгласно чл. 157 от ИК);
4.    Информация (трите имена, ЕГН, адрес) за лицето/лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет във връзка с предизборната кампания (определени съгласно чл. 156а от ИК);
5.    Информация за телефон, мобилен телефон, адрес и e-mail на лицето/лицата за контакти със Сметната палата.
(Образец на писмо - изтегли)

Телефони за допълнителна информация: 9357 429, 8116 866, 8116 871, 8116 859