04.11.2002 г.

ХОЛАНДСКИ СПЕЦИАЛИСТ 

ОБМЕНЯ ОПИТ С БЪЛГАРСКИ ОДИТОРИ,

ИЗВЪРШВАЩИ ФИНАНСОВИ ОДИТИ

 

04.11.2002 г.

Работен семинар на тема "Финансов одит" започна днес в София. Той се финансира от Европейския съюз по туининг-споразумението между сметните палати на Република България и на Обединеното кралство.

Семинарът бе открит от Димитър Чапанов, член на Сметната палата. Той посочи, че отличителното за този семинар е участието на Ед Елферинг, експерт от Холандската сметна палата, която е подизпълнител  на туининг-споразумението, в извършваните от българската Сметна палата одити на място. Заедно с одитните екипи той ще има срещи в контролираните обекти с техни ръководители, началници на административно-стопанските им структури  и главните счетоводители.

Ръководителите на екипите представиха накратко изпълнението на одитните програми, прилагания от тях одитен подход и използваните въпросници за вътрешния контрол. 

В семинара участват одиторите от екипите, извършващи финансов одит на Комисията за защита на конкуренцията и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити -Българското национално радио, Театъра на българската армия и Изпълнителната агенция по околната среда.