05.04.2001 г.


05.04.2001 г.

ГЛАВНИЯТ ОДИТОР НА СМЕТНАТА ПАЛАТА НА КРАЛСТВО ДАНИЯ ЩЕ ПОСЕТИ БЪЛГАРИЯ


От 4 до 6 април т.г. по покана на председателя на Сметната палата на Република България доц. д-р Георги Николов на посещение в страната ще бъде г-н Хенрик Отбо, главен одитор на Сметната палата на Кралство Дания.

По време на посещението г-н Отбо и придружаващите го лица ще споделят опита на Сметната палата на Кралство Дания в областта на финансовия одит и одита на изпълнението и взаимоотношенията й с датския парламент.

На среща с председателя и членовете на Сметната палата на Република България ще бъде споделен нейния опит в одита на средства от Европейския съюз и одита на околната среда.

Гостът ще бъде информиран за изпълнението на Стратегическия план на Сметната палата за нейното развитие до 2002 г. и туининг-споразумението за партньорство със Сметната палата на Обединеното кралство, както и с дейността на българската Сметна палата за привеждане на външния одит в съответствие с регламентите и изискванията на Европейския съюз.

Г-н Хенрик Отбо ще се срещне с г-жа Евдокия Манева, министър на околната среда и водите. На срещата гостът ще бъде запознат с работата на българското правителство по опазването на околната среда.

Г-н Хенрик Отбо ще посети Учебния център и библиотеката на Сметната палата и ще присъства на откриването на изложбата на художника Петър Николов в Учебния център (05.04.2001 г. от 11.30 часа).


БИОГРАФИЧНА СПРАВКА

на г-н Хенрик Отбо,

Генерален одитор на Сметната палата

на Кралство Дания

Роден на 14.11.1949 г. в Копенхаген

Образование: Магистър по икономика,

Университета в Копенхаген през 1976 г.

Професионална

кариера:

1995 г. Генерален одитор (считано от 1 ноември 1995 г.). Генералният одитор освен другите си задължения, отговаря за одита на държавните отчети, за публикуването на доклад за контрола на бюджетните кредити, както и за публикуването на окончателен доклад за държавните отчети. Той докладва на Парламентарната комисия за публичните отчети, чрез представяне на доклади и меморандуми. Освен това, генералният одитор представлява Дания в международни организации, например като член на контактната група към ИНТОСАЙ

1989 г.- 1995 г. Ръководител на дирекция "Одит на Министерството на земеделието и рибовъдството" в Сметната палата

1988 г.- 1989 г. Ръководител на отдел в Сметната палата

(В секретариата отговаря и за международното сътрудничество, за докладване по контрола на бюджетните кредити, за поддържане на контакт с частни и държавни одитори и др.)


1984 г.- 1988 г. Първи помощник на датския член в Европейската сметна палата в Люксембург


1976 г.- 1984 г. Началник на отдел в Сметната палата

(Одит на институти за следдипломна квалификация към Министерството на образованието, Министерството на външните работи и Департамента на премиера)


Преподавателска

дейност:


1990 г.- 1995 г. Асистент преподавател в Института по бизнес в Копенхаген (икономика и граждански кодекс)


1988 г.-1989 г. Асистент преподавател в Университета в Копенхаген (граждански кодекс)


1980 г.-1984 г. Асистент преподавател в колеж в Копенхаген

(икономика, граждански кодекс и теоретична статистик


Семейно положение:

Женен от 1971 г.

Две деца – дъщеря, родена през 1978 г.

и син през 1979 г.

Езици: английски, френски и немски