12.12.2012 г.

Практиката на контролни органи в областта на обществените поръчки, както и на Изпълнителна агенция „Одит на средства от Европейския съюз” и на управляващи органи по оперативни програми при  откриване на  нередности и извършваните финансови корекции, бе темата на семинара, който се проведе на 10 и 11 декември в хотел „Света София”.

Опитът си при упражняване на предварителен контрол по чл. 20а и по чл. 20б от Закона за обществените поръчки  и областите с най-често допускани грешки, пропуски и нарушения представи през първия ден от семинара Ивайло Стоянов – началник на отдел „Предварителен контрол” от Агенцията по обществени поръчки

През втория ден Веселин Спасов – държавен одитор в Изпълнителна агенция „ОСЕС”. посочи най-често срещаните нередности при възлагане на обществени поръчки, които констатира одитиращият орган, и практиката във връзка с финансови корекции.

Най-често срещаните нередности при възлагане на обществените поръчки в изпълнение на проектите представиха и експертите Анна Николова, Юлия Велчева и Диана Додова от управляващите органи по ОП „Околна среда”, ОП „Регионално развитие” и ОП „Развитие на човешките ресурси”, упражняващи контролни функции върху бенефициентите по съответната оперативна програма.