09.11.2021 г.

Експертният съвет по Закона за обществените поръчки (ЗОП) заседава днес в Министерството на финансите с участието на  председателя на Сметната палата Цветан Цветков, заместник-председателя Тошко Тодоров и членовете на експертния съвет в палатата – Павлина Михайлова, директор на Одитна дирекция II „ОСФУ“, Кремена Цачева, директор на дирекция „Правно-нормативно осигуряване“ и Магдалена Грозданова, началник на отдел "Правно-нормативно осигуряване на одитната дейност". Срещата откри заместник-министъра на финансите Моника Димитрова-Бийчър и на нея присъстваха също Стефан Белчев – директор на Агенцията за държавна финансова инспекция и експерти.

Основната цел  е поставянето на ново начало в съвместната дейност на трите институциите и уеднаквяване на установени противоречиви контролни практики по прилагането на ЗОП.

Председателят на Сметната палата подчерта важността на добрия диалог и разбирането, че този съвет следва да работи в посока на предоставяне на опит и компетенции на всяка институция по прилагане на ЗОП, както и да се разискват конкретни казуси, които са в дневния ред на обществото.

От името на министър Валери Белчев Моника Димитрова-Бийчър благодари за ползотворното сътрудничество със Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция през изминалите месеци. Разговорите до момента, а и политиката на Министерството на финансите е категорична - публичният ресурс трябва да се разходва ефективно, целесъобразно и по законен начин. Затова е важно да синхронизираме усилията и да подобрим сътрудничеството между институциите, ангажирани с предварителния и последващ контрол на обществените поръчки“, каза г-жа Моника Димитрова-Бийчър. Важно е този формат на сътрудничество между трите институции да започне да действа на практика след неуспешните опити през годините и всяка институция да даде своя професионален принос с оглед компетенциите си, добави още тя.

Стефан Белчев потвърди, че са налице всички предпоставки за добра координация и професионални компетентност и комуникация за уеднаквяване на подхода за контрол на входа и изхода.

Експертният съвет е предвиден по Закона за обществените поръчки като постоянно действащ механизъм. В него участват представители на Сметната палата, Агенцията по обществени поръчки и Агенцията за държавна финансова инспекция. Целта му е да обедини усилия и експертиза на институциите, отговорни за прилагането на разпоредбите, контрола върху възлагането и изпълнението на обществените поръчки. Акцент в работата му е приемането на насоки за прилагане на ЗОП, които биха гарантирали постигане на по-добър контрол и ефективно разходване на публичните финанси – национални и европейски. Тази инициатива е следваща стъпка от инициативите на МФ за уеднаквяване на подхода за контрол на всички контролни институции на национално ниво по отношение на прилагане на закона за обществените поръчки, както и засилване на контрола на всички нива с цел ефективно, законосъобразно и правилно разходване на публичния ресурс.