21.04.2008 г.
Сметната палата напомня, че срокът за подаване на ежегодни декларации за придобитото имущество, получените доходи, дадените обезпечения и направените разходи през предходната 2007 година от лицата, посочени в чл. 2, ал.1 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, е 30 април 2008 г.

На интернет страницата на Сметната палата на адрес www.bulnao.government.bg е публикуван списъкът на лицата, които трябва да подадат ежегодна декларация през 2008 г.

На същия електронен адрес може да се намери последният образец на декларацията, който трябва да се попълни, както и указания за предварителна настройка на компютъра. За свое улеснение деклараторите следва да използват указанията за попълване на декларацията, които са в самата декларация под рубриката “Помощ за попълване” .

Декларацията се попълва на компютър, записва се върху електронен носител /дискета или СD/, разпечатва се на хартиен носител, който се подписва от декларатора. Декларацията - на хартиен и технически носител - се подава по пощата с обратна разписка на адрес: София 1000, ул. ”Екзарх Йосиф” № 37, Сметна палата, за Публичен регистър, или на ръка на адрес: София, ул. ”Антим І”, № 17, етаж VІ.

Декларацията може да се подаде и по електронната поща на адрес publicregistry@bulnao.government.bg само когато деклараторът притежава електронен подпис съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис.

Лице по чл. 2, ал. 1 от закона, което не подаде декларация в законоустановения срок, се наказва с глоба в размер от 1000 до 1500 лв.
Телефон за справки: 986 68 95