09.04.2013 г.
Във връзка с влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗИД на ЗПИЛЗВДД, обн. Д.В. бр.30 от 26.03.2013 г.), Сметната палата уведомява всички задължени лица, които по силата на  тези изменения и допълнения  трябва да декларират своето имущество, както и имуществото на своите съпруги/зи/ и ненавършили пълнолетие лица в страната и чужбина, че  крайният срок за подаване на декларации е  9 април 2013 г.

Тези категории задължени лица следва да подадат встъпителни декларации, в които да декларират имущественото си състояние към 26.03.2013 г.
Деклараторите следва да използват електронния вариант на декларацията, публикуван на интернет страницата  на Сметната палата (а не предишни версии), да спазват указанията за предварителна настройка и помощта за попълване на декларациите. При попълване на декларацията,  на стр. 3  се кликва върху бутона „ПРИ ВСТЪПВАНЕ В ДЛЪЖНОСТ”  и се  попълват таблиците, които остават активни. След попълване на всички данни в декларацията задължително се преминава през бутона „Контрол”, за да се генерира контролно число при коректно попълнена декларация. Едва след това се прави запис върху технически носител и се прави разпечатка на декларацията върху хартиен носител, който се подписва на всяка страница.

Съгласно чл. 8 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор, лице по чл. 2, ал.1, което не подаде декларация в законоустановения срок, се наказва с глоба в размер от 1000 до 1500 лв.
Сметната палата обръща внимание на лицата, визирани в чл. 2, ал.2 от закона,
да уведомят  писмено Сметната палата за имената на лицата, които съгласно промените в закона следва да подадат декларации в публичния регистър.