10.03.2010 г.


10.03.2010

 

Сметната палата напомня, че до 31 март 2010 г. всички регистрирани политически партии трябва да подадат годишните си финансови отчети за 2009 г. Регистрираните политически партии са 219.

В посочения срок политическите партии трябва да подадат в Сметната палата освен годишните си финансови отчети за 2009 г. и списък на дарителите през 2009 г.  (декларация по чл. 34, ал. 4 от Закона за политическите партии). Важна промяна в закона, която е в сила от 23 януари 2009 г., забранява след тази дата политическите партии да получават средства от юридически лица и еднолични търговци.

Финансовите отчети задължително се представят в Сметната палата на хартиен и електронен носител, придружени с декларация за идентичност на данните между хартиения и електронен носител.

При подготовка на финансовите отчети и декларациите политическите партии трябва да използват образците, публикувани на интернет страницата на Сметната палата на адрес: www.bulnao.government.bg, които са съобразени с изискванията на закона.

Финансовите отчети на политическите партии, които през 2009 г. са получили или изразходвали средства и/или друго имущество на стойност над 50 000 лв., преди представянето им в Сметната палата, трябва да бъдат заверени от независим финансов одитор.

Законът за политическите партии предвижда, че годишен финансов отчет се смята за неподаден, ако не отговаря на изискванията за формата, съдържанието и начина на представянето.

До 15 април 2010 г. Сметната палата ще  публикува на интернет страницата си отчетите и списъците с дарителите,  както и наименованията на партиите, които не са подали отчети в срок, а също и списък на партиите, получили държавна субсидия през предходната година.
Последиците от непредставяне или непредставяне в срок на годишните финансови отчети и декларацията по чл. 34, ал. 4 от Закона за политическите партии, са:
•    налагане на  имуществена санкция на политическата партия в размер от 5000 до      10 000 лв. 
•    загубване правото на държавна субсидия до провеждането на следващи избори за народни представители;
•    възможност  Софийският градски съд да постанови разпускане на политическа партия, когато не са представени в Сметната палата годишни финансови отчети  за две последователни години.
Досега под 1% от партиите са подали отчетите си. Сметната палата призовава да не се изчаква последният срок.