04.05.2010 г.
Сметната палата напомня, че лицата, заемащи висши държавни длъжности, които са подали ежегодните си декларации за придобитото имущество, получените доходи, дадените обезпечения и направените разходи през предходната 2009 г. до 30 април 2010 г. (законоустановения срок),  имат право да правят промени в тях до 31 май 2010 г.  

След тази дата Законът за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, не позволява да се правят корекции в декларациите.

До 30 юни Сметната палата ще публикува подадените ежегодни декларации  в електронния регистър на интернет страницата на институцията. Ще бъдат публикувани и имената на лицата, които не са подали декларации в законоустановения срок.

За повече информация: тел. 02 986 68 95