25.05.2006 г.

До 31 май е срокът за подаване на декларациите пред Публичния регистър към председателя на Сметната палата

25.05.2006 г.

До 31 май е срокът, до който задължените лица по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, трябва да подадат декларациите си за 2005 г. пред Публичния регистър към председателя на Сметната палата. Декларациите се приемат на адрес: София, ул. "Антим І" 17, стая 613, когато са донесени на ръка. Те могат да бъдат изпратени и по пощата с обратна разписка на адрес: София 1000, ул. "Екзарх Йосиф" 37. Телефон за справка - /02/ 986-68-95.

Според закона висшите държавни служители, висши магистрати, кметове – общо 29 категории лица, трябва да декларират своето имущество, доходи и разходи в страната и в чужбина за предходната година до 31 май на текущата година в Сметната палата. Те са длъжни да декларират имуществото и доходите и на своите съпрузи (съпруги) и на ненавършилите пълнолетие деца. Когато няма промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране, не се подава декларация, за което се уведомява писмено председателят на Сметната палата.

Необходимите декларации могат да се разпечатат от интернет страницата на палатата на адрес:

bulnao.government.bg

Последните промени в закона предвиждат неподалите декларации в законоустановения срок да бъдат глобявани с по-високи глоби, които са между 1000 и 1500 лв. за първо нарушение и между 2500 и 5000 лв. - за второ.