28.05.2005 г.

До 31 май е срокът за подаване на декларации по закона за публичния регистър

28.05.2005 г.

          Председателят на Сметната палата напомня, че на 31 май, вторник, изтича срокът за подаване на декларации за придобитото имущество, получените доходи, дадените обезпечения и направените разходи през 2004 г. по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД).

          Лицата, които не са получили образци на декларациите, могат да ползват публикуваните образци като приложение към  ЗПИЛЗВДД
(ДВ, бр. 38 от 2004 г.) или от интернет-страницата на Сметната палата.

          До 28.05.2005 г. в Сметната палата са подали декларации около 2500 длъжностни лица от близо 5 600 лица, задължени да декларират имущество, доходи и разходи съгласно  ЗПИЛЗВДД.

          За неподадени декларации в законоустановения срок  се налага глоба в размер от 500 до 1000 лв. съгласно чл. 8, ал. 1 от ЗПИЛЗВДД.