22.06.2004 г.

До 30 юни е срокът за подаване на декларации по закона за публичния регистър

22.06.2004 г.

Председателят на Сметната палата напомня, че на 30 юни, сряда, изтича срокът за подаване на декларации за придобитото имущество, получените доходи, дадените обезпечения и направените разходи през 2003 г. по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД).

До 30 юни следва да декларират имуществото си при встъпване в длъжност и лицата, които се включиха в обхвата на чл. 2, ал. 1 от ЗПИЛЗВДД при последната промяна на закона.

Лицата, които не са получили образци на декларациите, могат да ползват публикуваните образци като приложение към  ЗПИЛЗВДД (ДВ, бр. 38 от 2004 г.)

До 21.06.2004 г. в Сметната палата са подали декларации около 600 длъжностни лица от близо 6 000 лица, задължени да декларират имущество, доходи и разходи съгласно  ЗПИЛЗВДД.

 

За неподадени декларации в законоустановения срок  се налага глоба в размер от 500 до 1000 лв. съгласно чл. 8, ал. 1 от ЗПИЛЗВДД.