27.04.2010 г.

Сметната палата напомня, че в края на работната седмица - 30 април 2010 г., изтича срокът за подаване на ежегодни декларации за придобитото имущество, получените доходи, дадените обезпечения и направените разходи през предходната 2009 година от лицата, посочени в чл. 2, ал.1 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности.

За свое улеснение деклараторите следва да използват указанията за попълване на декларацията, които са в самата декларация под рубриката “Помощ за попълване”.

Декларацията се попълва на компютър, записва се върху електронен носител /дискета или СD/ и се разпечатва на хартиен носител, който се подписва от декларатора. Декларацията - на хартиен и технически носител, се подава по пощата с обратна разписка на адрес: София 1000, ул. ”Екзарх Йосиф” № 37, Сметна палата, за Публичен регистър; или на ръка на адрес: София, ул. ”Антим І” № 17, етаж VІ.

Декларацията може да се подаде и по електронната поща на адрес publicregistry@bulnao.government.bg само когато деклараторът притежава електронен подпис съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис.

Лице по чл. 2, ал. 1 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, което не подаде декларация в законоустановения срок, се наказва с глоба в размер от 1000 до 1500 лв.

Телефон за справки: 02 986 68 95