16.03.2012 г.
Сметната палата напомня, че съгласно Закона за политическите партии, до 31 март политическите партии трябва да представят финансовите си отчети за 2011 г. и декларации по образец със списъци на физическите лица, направили дарения. Тъй като 31 март е събота, Сметната палата ще приема отчети и на 2 април, понеделник, 2012 г.
 
Две седмици преди крайния срок отчетите си са подали 17 партии от общо действащите към края на 2011 г. 182 партии.

Финансовите отчети трябва да се представят в Сметната палата на хартиен и електронен носител. Това задължение се отнася за всички регистрирани партии, които не са прекратили дейността си с влязло в сила решение на Софийския градски съд.
За да подпомогне партиите при представянето на отчетите си, Сметната палата публикува на сайта си образци на необходимите отчетни документи. Съгласно Закона за политическите партии, годишен финансов отчет, който не отговаря на изискванията, се смята за неподаден.

До 15 април Сметната палата ще публикува на интернет страницата си представените от политическите партии финансови отчети за 2011 г. и списъците на дарителите им, наименованията на партиите, които не са подали отчети в срок, както и списък на партиите, получили държавна субсидия през предходната година.

За партиите, които получават държавна субсидия и не подадат в срок отчетите си, Сметната палата е длъжна да уведоми Националната агенция за приходите, която да извърши проверки или ревизии по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Резултатът от тях също ще бъде публикуван на интернет страницата на палатата.

Други последици от непредставяне или непредставяне в срок на годишните финансови отчети и декларациите със списък на дарителите, са:
       •    налагане на  имуществена санкция на политическата партия в размер от 5000 до 10 000 лв.;
       •    загубване правото на държавна субсидия до провеждането на следващи избори за народни представители;
       •    възможност  Софийският градски съд да постанови разпускане на политическа партия, когато не са представени в Сметната палата годишни финансови отчети  за две последователни години.