14.06.2021 г.

Единният регистър по Изборния кодекс -ЕРИК, който се поддържа от Сметната палата, отново е отворен за подаването на информация от участниците в изборите за народни представители на 11 юли.

До 16 юни 2021 г. (5 дни след откриването на предизборната кампания) те трябва да изпратят информацията по чл. 171, ал. 2 от Изборния кодекс за включването й в ЕРИК, а именно:

  1. Трите имена, ЕГН и адрес на дарителите, видът, целта, размерът или стойността на направените дарения;
  2. Трите имена и ЕГН на кандидатите и на членовете на инициативните комитети, които са предоставили средства, и размерът на средствата;
  3. Декларациите за произхода на дарените средства, когато общият размер на дарението от едно физическо лице надхвърли една минимална работна заплата;
  4. Декларациите за произхода на средствата, предоставени от кандидат или член на инициативен комитет, когато размерът на средствата надхвърли една минимална работна заплата;
  5. Наименованията на социологическите и рекламните агенции, както и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, с които участникът работи.

По време на предизборната кампания партиите, коалициите и инициативните комитети трябва да изпращат в 7-дневен срок новопостъпилата информация по чл. 171, ал. 2 от ИК за включване в ЕРИК.

Информацията следва да се предоставя на хартиен и електронен носител в Сметната палата.

Сметната палата е публикувала указания и образци на писма, заявления, декларации, отчети, които участниците в изборите трябва да подават. Те могат да се видят на интернет страницата на институцията в раздел „Контрол - избори“ и в ЕРИК в раздел „Подаване на документи към Регистъра“.