30.08.2011 г.

Участниците в изборите трябва да изпратят банковите сметки в 5-дневен срок от регистрацията си

Доставчиците на медийни услуги трябва да изпратят в Сметната палата не по-късно от 13 септември 2011 г. условията, реда и цените, по които ще предоставят медийни услуги за предизборната кампания за предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката и избори за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.  
Информацията трябва да се изпраща на хартиен носител на адрес: гр. София 1000, ул. “Екзарх Йосиф” 37, Дирекция „Специфични одити”.
Това задължение произтича от членове 138, 147 и 148 на Изборния кодекс.
    
Сметната палата напомня още:
Всеки регистриран за участие в съответния вид избори субект (партия, коалиция от партии, включително местна коалиция, инициативен комитет) трябва да изпрати в Сметната палата в 5-дневен срок от регистрацията си в ЦИК, съответно в ОИК, данни за банковата сметка, която ще обслужва предизборната му кампания.
Информацията се подава до Сметната палата на адрес: гр. София 1000, ул. “Екзарх Йосиф” 37, Дирекция „Специфични одити”, с писмо свободен текст, подписано от представляващия участника в съответните избори, от което трябва да става ясно кой е регистрираният субект и  какви са данните на банковата сметка. Към писмото може да се приложи копие от удостоверение за банковата сметка, което е представено при регистрацията за участие в изборите. Желателно е да се посочат координати за обратна връзка – телефон, e-mail.

Телефони за допълнителна информация: 02 9357 553, 02 9357 506