31.03.2009 г.

Сметната палата напомня, че  днес е последният срок, в който  всички  регистрирани политически партии трябва да подадат финансовите си отчети за  календарната 2008 г.

Регистрираните партии към момента са 340. Прекратените са  57 с решение на Софийския градски съд. До вчера отчетите си са подали 130 политически партии.
     При подготовка на финансовите отчети и декларацията по чл. 34, ал. 4 от Закона за политическите партии (списък на физическите и юридическите лица, направили дарения на политическата партия през 2008 г.), политическите партии трябва да използват новите образци, съобразени с изискванията на закона.

Финасовите отчети и декларацията трябва да се представят на хартиен и електронен носител, придружени с декларация за идентичност на данните между хартиения и електронен носител.

Финансовите отчети на политическите партии, които през 2008 г. са получили или разходвали средства и/или друго имущество на стойност над 50 000 лв., преди представянето им в Сметната палата, трябва да бъдат заверени от независим финансов одитор.

Съгласно последните  промени в Закона за политическите партии годишен финансов отчет, който не отговаря на изискванията относно формата, съдържанието и начина на представянето му, се смята за неподаден.