21.06.2007 г.

Делегация на Сметната палата на Република Ирландия, водена от Джон Пърсел, Контрольор и Генерален одитор, е на посещение в България от 20 до 22 юни, 2007 г.

Днес се осъществи среща между председателя проф. Валери Димитров и членове на Сметната палата на Република България и делегацията от Ирландия. На срещата бе обсъдено влиянието на развитието на Европейския съюз върху Върховните одитни институции (ВОИ), управлението и контролът на програмите/проектите със значителен капитал, прилагането на международните одитни стандарти, осигуряването на качество.

За периода от 2000 до 2006 г. Ирландия е получила 17.6 млрд. EUR от европейските фондове, а вноската в европейския бюджет е 8.7 млрд. EUR. 70 % от средствата са за земеделието. От финансова гледна точка Европейският съюз предоставя голяма възможност, коментира г-н Джон Пърсел.

По-късно делегацията се срещна в парламента с доц. Петър Димитров, председател на Комисията по бюджет и финанси в 40-то Народно събрание.

Г-н Джон Пърсел е назначен за Контрольор и Генерален одитор от президента на Ирландия на 1 ноември 1994 г. Генералният одитор изпълнява главна роля в процеса на отчетността в публичния сектор като парламентът получава информация за начина, по който са управлявани средствата, и доклади по въпроси, възникнали в процеса на одита. Тези доклади се разглеждат от Комисията по отчетност в публичния сектор към парламента.

Основната дейност на Сметната палата на Р Ирландия е извършването на финансови одити, както и представяне на годишно становище по всички отчети на държавни и спонсорирани от държавата ведомства, които попадат в правомощията на Контрольора и Генерален одитор. Тази работа предполага проверка на отчетите и основните документи и операции на тези обекти.

Сметната палата извършва и други дейности, които целят независима проверка на държавните организации дали са постигнати максимални резултати от вложените средства; на управлението на публичните средства за прилагане принципите на добро финансово управление; на целесъобразното използване на средствата, отпуснати на организации, които получават повече от 50% от финансирането си от държавата.

Като контрольор на хазната, Генералният одитор разрешава отпускането на средства по нареждане на Министъра на финансите или на Националната агенция за управление на хазната. Заявените средства трябва да са за цели, позволени от закона, и могат да се теглят само до размер, позволен от долната камара на парламента.