24.06.2010 г.
Делегация на Върховната сметна палата на Чешката република е на посещение в българската Сметна палата от 23 до 25 юни 2010 г. Делегацията е водена от Франтишек Дохнал, президент на Върховната сметна палата на Чехия.

На среща с председателя на българската Сметна палата проф. Валери Димитров и членове на Сметната палата се обсъдиха няколко теми, сред които одити на общините, разработване на други компетенции на сметните палати, какъвто е одитът на имотното състояние на политически лица, независимостта на одитните институции, одита на средства от ЕС.
Делегацията ще се срещне и с одиторите от Териториалното поделение на Сметната палата – Пловдив.

Върховната сметна палата на Чешката република одитира управлението на държавната собственост и финансовите ресурси, събирани по закон в полза на юридически лица; изпълнението на държавния бюджет и финансовия отчет на правителството; управлението на финансовите средства, предоставени на държавата и държавно гарантираните заеми; емисии на държавни ценни книжа и погашенията по тях; обществените поръчки; финансовото управление на Чешката национална банка по отношение на разходите за придобиване на собственост и нейните операции.

Върховната сметна палата на Чешката република се състои от председател, зам.-председател, 15 члена, борд, сенати, дисциплинарна комисия на Сметната палата и служители – одитори и администрация. Одитната  дейност на палатата е съсредоточена в 6 отделения.

Председателят и зам.-председателят се назначават от президента  на Републиката по предложение на  Камарата на депутатите с  9 - годишен мандат. Петнадесетте члена се избират и освобождават от Камарата на депутатите по  предложение на председателя на Сметната палата.
В колегиума (бордът) влизат председателят, зам.-председателят и членовете на палатата. Това е органът, който приема плана за одитната дейност, бюджета на палатата, годишния отчет, одитните заключения, върху които се основава становището за изпълнението на държавния бюджет, процедурните правила на работа и други вътрешни документи.

Сенатите на палатата са колективни органи, съставени от трима или повече членове, и се учредяват от колегиума, когато се приема плана за одитната дейност на палатата. Сенатът се ръководи от член на палатата, който се определя от колегиума.  Сенатите  приемат одитните заключения и издават постановления по възраженията относно одитните протоколи, които са основата на одитните доклади, приемани от съответните сенати.
Дисциплинарната комисия се състои от председателя на Сметната палата и двама магистрати, посочени от председателя на Върховния съд. Тя извършва дисциплинарно съдопроизводство, като налага дисциплинарни наказания. Заседанията й са закрити.

Франтишек Дохнал е президент на Върховната сметна палата  на Чешката Република от 2005 г. Бил е президент на Област Височина, Изпълнителен вицепрезидент на Съюза на градовете и общините на Чешката република, кмет на гр. Жихлава. Бил е също така Вицепрезидент на Камарата на Общините на CLRAE (Конгрес на местните и областни власти на Европа), Член на политическия комитет на CEMR (Съвета за Европейски общини и региони), Президент на Съюза на градовете и общините на Чешката република и Ръководител на чешката делегация в CLRAE.