25.06.2007 г.

Делегация на Сметната палата, водена от председателя Валери Димитров, е на посещение във френската Сметна палата (23-26 юни 2007). В рамките на срещата в Марсилия се провеждат два международни симпозиума с акцент върху регионалните сметни палати. Във Франция има общо 32 регионални и териториални Сметни палати.

Тази година Франция празнува 200-та годишнината на своята Сметна палата, създадена от Наполеон Първи през 1807 г.

След Втората световна война нараства делът на публичния сектор и това води до повишаване на отговорностите и задълженията на Сметната палата.

Задължителните правомощия на Сметната палата на Франция произтичат от първичното законодателство. Тя е единственият орган с правомощия да одитира финансовите отчети на централните държавни органи, министерствата и агенциите, други публични органи, органите на социалното осигуряване, публичните търговски дружества и национализираните промишлености.

Съществува и т.нар "незадължителни правомощия" Сметната палата, които се извършват по нейна преценка. Те се отнасят главно до организации, чиито финансови отчети се одитират редовно от други организации. Такива са:

· Търговски дружества в частния сектор, при които решаващото право на глас или капиталът принадлежат на държавен орган - обект на задължителните правомощия на Сметната палата, или държавният орган има решаващо влияние в управлението на търговското дружество;

· Организации в частния сектор (предимно предоставящи доброволни услуги, благотворителни фондации и други организации с идеална цел), които получават подкрепа от публичния сектор;

· Благотворителни организации, които се финансират чрез вноски на обществото (от 1991 г.);

· Организации, които получават средства от ЕС.

Сметната палата на Франция извършва финансови одити, одити на управлението и подпомагане на парламента и правителството.

Финансови одити: Сметната палата проверява сметките, водени от счетоводителите в държавния сектор, и потвърждава редовността на всички приходи и разходи, записани във финансовите отчети.

Одити на управлението: Сметната палата проверява дали кредитите, финансовите средства и активите, управлявани от държавните ведомства, са добре използвани. Това се осъществява както чрез проверки на отчетите, подготвени от публичните счетоводители, така също и чрез директно проверяване на работата на отговорния държавен служител.

Подкрепа на парламента и правителството: Съгласно чл. 47 от Конституцията (от 1958 г.), Сметната палата подпомага парламента и правителството при осъществяването на контрол за изпълнението на финансовите закони". Новият чл. 47 -1, въведен в резултат на конституционната реформа от 22 февруари 1996 г., посочва, че Сметната палата също така "подпомага парламента и правителството при осъществяването на контрол и прилагането на законите за управлението на фондовете на социалното осигуряване".

Работата на Сметната плата се подпомага от отдел, отговорен за предоставянето на правни съвети на палатата, който в ограничени случаи действа като публичен прокурор. Отделът действа като посредник между правителството и палатата. Ръководи се от Главен прокурор, назначен с постановление на Министерския съвет. Неговата дейност се подпомага от Първи главен адвокат и двама главни адвокати, които са магистрати в палатата.

Съдебни функции на палатите на Сметната палата : Сметната палата има 7 палати. Всяка от тях има съдебни функции по отношение на определен кръг от централни държавни дейности и се председателства от президент. Включва около 30 магистрати и контрольори, висши държавни служители и инженери.

Проучвателни функции: Магистратите и контрольорите на Сметната палата имат широки правомощия за проучване и достъп до информация. Всички организации, които попадат под съдебните правомощия на палатата, трябва редовно да изпращат основна документация, предвидена в закона.

Сметната палата издава: Временни постановления и окончателни решения относно изпълнението на задълженията на публичните счетоводители; решения относно управлението de facto – съдържа декларация за всички извършени операции, които се регламентират от счетоводните правила за публичния сектор; решения, нареждащи плащания на глоби – за закъснения при представянето на финансовите отчети или при изготвянето на отговорите на временните постановления, или като наказания на фактическото управление.

Окончателните решения на Сметната палата се обжалват чрез следните законови процедури: молба до Сметната палата за преглед на нейно постановление в светлината на нови факти; жалба по законния ред до Върховния апелативен съд на Франция.

Сметната палата може да отнася въпроси до Дисциплинарния съд по финансово-бюджетни въпроси. По искане на палатата, при наличие на данни за престъпления и сериозни нарушения, както и за корупция, Отделът - посредник може да ги предостави на съответните правосъдни органи.

Организации, присъединени към Сметната палата:

· Дисциплинарен съд по финансово-бюджетни въпроси;

· Данъчен съвет;

· Комисия по публичните услуги;

· Сертифицираща комисия по Европейския фонд за гарантиране на селското стопанство.

Тези органи се наричат "присъединени", защото дейностите им са продължение на дейностите, изпълнявани от Сметната палата на Франция; първите три се ръководят от Първия президент на Сметната палата, а голяма част от служителите на 4-те органа са магистрати на палатата.