14.09.2012 г.
Делегация на Сметната палата на Китайската народна република, водена от д-р Сун Баохоу, заместник-генерален одитор, е на посещение в Сметната палата на България от 13 до 17 септември.
На среща с председателя проф. Валери Димитров, заместник-председателите Валери Апостолов и Цветан Цветков и одитни директори, делегацията се запозна с дейността на българската Сметна палата – структура, правомощия и организация на одитния процес.
Г-н Сун Баохоу прояви интерес към контрола, който нашата институция осъществява за осигуряването на прозрачност върху доходите и имотите на лицата, заемащи висши държавни длъжности.
    Делегацията на китайската Сметната палата се срещна в парламента с г-жа Екатерина Михайлова, заместник-председател на 41-то Народно събрание и Менда Стоянова, председател на Комисията по бюджет и финанси.

    *   *   *

    Китай има одитна система още от времето на династиите. Първият Закон за одита е приет през 1911 г.  и с него е изградена китайската Сметна палата.

    Сегашната Сметна палата е създадена през 1983 г., а последните промени са от 2006 г. Одитира изпълнението на бюджета, годишните финансови отчети, активите, приходите и разходите на държавните институции, активите, печалбите и загубите на държавните предприятия, централната банка и др.

Китайската Сметна палата се ръководи от генерален одитор, който е член на правителството, има петима заместници, главен одитор и ръководител на дисциплинарния съвет. Одитните отделения са 9.
В централното управление работят 716 души, в 25 изнесени офиса – 300 одитора, в 18 големи териториални звена – 2680 души.     

Китай има специализирано висше учебно заведение за обучение на специалисти в областта на одита.