12.03.2007 г.

Делегация на Сметната палата e на посещение в Канада

12.03.2007 г.

От 12-14 март, 2007 г.,  председателят на Сметната палата проф. Валери Димитров, придружаван от Валери Апостолов, Ерджан Алкова, Коста Костов, Румяна Георгиева и Свилена Симеонова  -  ръководители на отделения ,  са на посещение вСметната палата на Канада в Отава по проекта "Инициатива отворено управление", изпълняван съвместно с Американската агенция за международно разви тие.

 Ролята на Сметната палата на Канада, стратегическото и оперативното планиране, професионалните практики на финансовия одит, одитът за законосъобразност и одитът на изпълнението, вътрешният одит, качеството на одита, както и дейностите, свързани с човешките ресурси, информационните технологии, управлението на вътрешната информация са тематичните презентации,  включени в програмата. Българската делегация  ще направи презентация за ролята и мандата на Сметната палата на Република България.

Генерален одитор на Канада е г-жа Шийла Фрейзър.

Първият независим Генерален одитор на Канада е избран през 1878 г. След промени в законодателството през 1977 г. правомощията на Генералния одитор се разширяват. В момента Генералният одитор е служител на Парламента и докладва до 4 пъти годишно на Камарата на общините, както и на парламентарните комисии. Генералният одитор се назначава от Генералния губернатор, който е представител на кралицата в Канада. Генералният одитор е  одитор и за правителствата  на териториите Нунавут, Юкон и Северозападните територии. Неговият мандат е 10 г., но може да бъде отстранен от Губернатора по искане на Сената и Камарата на общините. Мандатът му се прекратява при навършване на 65 годишна възраст и не може да бъде преизбиран.

Персоналът на Сметната палата на Канада наброява около  600 служители, които работят в Отава и в четири регионални офиса във Ванкувър, Едмънтън, Монреал и Халифакс. Персоналът се състои от счетоводители, инженери, юристи, специалисти по управление, професионалисти по информационни технологии, експерти по околната среда, икономисти, историци и социолози. Одиторите са организирани в екипи, извършващи одити на министерства, агенции и търговските дружества на Короната.

Генералният одитор се консултира от няколко комисии, съставени предимно от външни експерти.

Одитната комисия осигурява надзор върху ключовите аспекти на качеството и вътрешния контрол в Сметната палата.

Групата на старшите консултанти осигурява стратегически съвети относно дейността на Сметната палата и е съставена от водещи представители на частния сектор, на счетоводителите, на академичната общност и други групи професионалисти.

Групата по въпросите на местното население консултира Генералния одитор по въпроси на местното население на Канада и включва ръководители на местното население и представители на имигрантите.

Комитетът на независимите консултанти съветва Генералния одитор по одитите на финансовите отчети на канадското правителство, търговските дружества на Короната, местните власти и други организации.

Групата от консултанти по околната среда  дава съвети на Комисаря по околната среда и устойчивото развитие. В нея са включени изтъкнати представители на частния сектор и академичната общност, занимаващи се с околната среда, както и бивши висши държавни служители.

След създаването на поста Комисар по околната среда и устойчивото развитие през 1995 г. отговорностите на Сметната палата на Канада по отношение на околната среда се увеличават значително. Комисарят, от името на Генералния одитор, докладва всяка година пред парламента за действията на федералното правителство по опазване на околната среда.

Сметната палата на Канада извършва три вида одити – финансови одити, специални проверки и одити на изпълнението. Одитната  програма се планира няколко години по-рано. При определянето какво да се включи в програмата , вниманието се насочва към областите, където федералните държавни организации са изправени пред най-висок риск. Високо рискови области се считат тези, в които се изразходват значителни суми на данъкоплатците или се засягат здравеопазването и сигурността на канадските граждани.

Парламентът, Генералният одитор и правителството имат ясни правомощия в канадската система на управление.Сметната палата следва програма на планирани одити на изпълнението в допълнение на годишните финансови одити. Констатациите се докладват в парламента. Те включват добри практики, области, на които трябва да се обърне внимание, както и препоръки за подобряване на дейността. Извършват се и последващи одити, за да се види дали правителството е отбелязало задоволителен напредък при изпълнение на препоръките на Сметната палата.