29.05.2007 г.

Делегация на Сметната палата на Република България в състав проф. Валери Димитров, председател и членове Кадир Кадир и Хюсеин Чауш, отпътува за Анкара, Турция, за да вземе участие от 28 май до 1 юни в тържествата по случай 145-та годишнина от създаването на турската Сметна палата.

В програмата е предвиден симпозиум на тема "Одит на околната среда", на който проф. Валери Димитров ще представи българския опит в тази област. След 1 януари 2007 България стриктно се придържа към европейското законодателство. Министерството на околната среда и водите е първото у нас, възприело програмното бюджетиране, което е ориентирано към конкретни резултати, и се прилага в повечето европейски страни. Този модел осигурява реализирането на дългосрочни стратегически цели в областта на околната среда, подобряване на качеството на живота чрез опазване на природата.

Българската Сметна палата допринася за опазване на околната среда и разумното използване на природните ресурси, като одитира публични те средства и дейности в тази област.

В световен мащаб вниманието се фокусира върху новите стратегии и проекти в областта на околната среда, устойчивото развитие, климатичните промени, управлението на отпадъците и на водния сектор и опазването на биологическото разнообразие. Сметната палата на България е член на Работната група по одит на околната среда на ЕВРОСАЙ от 2000 г. и на Работната група по одит на околната среда на ИНТОСАЙ.

От 2000 г. до 2006 г. българската Сметна палата е осъществила осем одита, оказали влияние върху политиката за околната среда: Конвенцията по опазване и устойчиво използване на река Дунав съвместно с Върховните одитни институции (ВОИ) на Румъния, Хърватия, Словения и Словакия; одит на управлението на битовите отпадъци като част от туининг проект с ВОИ на Великобритания; одит на управлението на защитените територии; одит на националните стратегии и програми за устойчиво развитие; одит на изпълнението на Рамсарската конвенция за влажните зони с международно значение съгласно ангажиментите, поети към работната група за одит на околната среда към ЕВРОСАЙ; одит на управлението на медицински отпадъци на територията на София; одит на програмата за оценяване и управление на водните ресурси и тяхното справедливо разпределение между населението и икономиката; одит на Националния план за изграждане на административен капацитет за въвеждане на Европейското законодателство.

В програмата на Сметната палата за 2007 г. са предвидени четири одита в областта на околната среда: одит на изпълнението на Рамковата конвенция на Обединените нации за климатичните промени; одит на развитието на Национален мониторинг на околната среда ; одит на дейностите, проведени от МОСВ за подобряване качеството на въздуха; одит на програмата "Оценяване на въздействието на околната среда и екологията".

Сметната палата на Република България подкрепя Международната регулаторна рамка, която изисква одитирането на околната среда да се извършва съобразно общоприети технически стандарти и приветства подписването на договори за сътрудничество в тази област с другите ВОИ.