27.03.2012 г.

Сметната палата извърши одит на изпълнението „Администриране на нередности по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд” за периода 01.01.2010 г. до 30.06.2011 г.
    
Администрирането на нередности по оперативните програми е от изключително значение като част от механизма за усвояване на европейски средства и защита на финансовите интереси на България и ЕС. Целта е нередностите да се разкриват от българските органи и те да ги докладват вярно и точно на ОЛАФ. Нашите власти трябва да предприемат и последващи действия, включително търсене на отговорност от нарушителите и възстановяване на неправомерно получени суми по оперативните програми. Администрирането предполага и превенция за предотвратяване на нарушения. Ако българските институции не разкрият допуснатите нередности, това може да доведе до възстановяване на средства по бюджета на ЕС и дори до спиране на средства за България от Структурните фондове и Кохезионния фонд.

Дейностите по администриране на нередности у нас се осъществяват от Дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности (дирекция АФКОС) към Министерството на вътрешните работи и Управляващите органи (УО) на оперативните програми.

Сметната палата е проверила администрирането на нередности по три оперативни програми: „Регионално развитие”, „Развитие на човешките ресурси” и „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”.
    
    Основният извод от одита е, че се подобряват дейностите по регистриране и проверка на сигнали за нередности, както и по установяване и докладване на нередности, по проследяването на случаите и възстановяване на неправомерно изплатените суми по оперативните програми.

Тенденцията на подобрение се наблюдава от началото на 2010 г., когато е създадена дирекция АФКОС. Постигнат е висок дял на разкритите нередности от всички национални контролни органи. Служителите в дирекция АФКОС осигуряват своевременно национално докладване до ОЛАФ. Не са констатирани плащания по проекти след установяването на нередност, което показва, че са взети мерки за защита на финансовите интереси на България и ЕС. Инициирани са мерки за оптимизиране на административно-контролната дейност на дирекция АФКОС. Вътрешните контролни органи на оперативните програми са разкрили значителен дял от установените нередности, двукратно по-голям спрямо външните контролни органи, което е индикатор за ефективен контрол, допринасящ за осигуряването на превенция.

Установени са слабости и пропуски, свързани с: липса на адекватни вътрешни правила за администриране на нередности; не са установявани от УО нередности по сигнали, въпреки че е имало предпоставки за това; докладване от УО на случаи, които не представляват нередност; непълно и неточно или забавено докладване на данни за нередности, включително по отношение на стойността на нередностите; закъснения на УО или междинно звено при изпращане на покана до бенефициента за доброволно плащане и при изпращане на уведомление до НАП за принудително събиране, които пораждат рискове за възстановяване на средствата; некоректна информация за сигнали и нередности в Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН); ИСУН притежава функционалност за въвеждане на тримесечни уведомления за нередности, която не се използва.

Например, УО на Оперативна програма „Регионално развитие” е докладвал погрешно на ОЛАФ нередност на стойност 2 182 289 евро, вместо само размера на финансовата корекция - 109 114,48 евро. Така на ОЛАФ са докладвани като нередност в повече 2 073 174,52 евро.
Друг пример - Междинното звено по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в Министерството на образованието, младежта и науката пък разкрива нередности на стойност 379 хил. лв., които обаче не са регистрирани и докладвани.

Допуснатите слабости и пропуски показват, че са необходими още усилия за ефективно изпълнение на дейностите и за осъществяване на целите на оперативните програми, с което ще се подобри и имиджа на страната във връзка с доброто управление на европейските средства. По време на одита част от пропуските са отстранени. Извършени са ключови изменения в Наредбата за администриране на нередности.

Сметната палата отправи препоръки за подобряване на дейността към министрите на вътрешните работи, икономиката, енергетиката и туризма, труда и социалната политика и регионалното развитие и благоустройството.

    * * *

Нередност е всяко нарушение на разпоредба на правото на ЕС, в резултат на действие или бездействие от икономически оператор, което е имало или би имало за резултат нарушаването на европейския бюджет или на бюджетите, на страните членки,  намаляването или загубата на приходи, произтичащи от собствени ресурси, които се събират направо от името на Общностите или посредством извършването на неоправдан разход.

Процедурите за администриране на нередности по фондове и програми, съфинансирани от ЕС, включват: регистриране и администриране на сигнали за нередности по фондове и програми, съфинансирани от ЕС; регистриране, администриране и докладване на установени нередности по фондове и програми, съфинансирани от ЕС, както и последващото им проследяване; контрол върху прилагането на процедурите. Процедурата се прилага за оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове.