11.10.2002 г.

БЪЛГАРСКИ ОДИТОРИ СЕ ЗАПОЗНАХА С ОПИТА НА СМЕТНАТА ПАЛАТА НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО В ЗАВЕРКАТА НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ

11.10.2002 г.

Над 50 български одитори от участваха в проведения днес работен семинар, който се финансира от Европейския съюз в рамките на сключеното туининг-споразумение между Сметната палата на Република България и Сметната палата на Обединеното кралство (СПОК).

Семинарът бе открит от Димитър Чапанов, член на Сметната палата. Той изтъкна, че споделеният опит ще допринесе за повишаването на квалификацията на българските одитори, за издигането на равнището на одитната дейност на българската Сметна палата до най-добрите одитни практики на върховните одитни институции на страните-членки на ЕС.

Темата "Заверка на финансовите отчети от Сметната палата на Обединеното кралство" бе представена от Марк Бабингтън, главен одитор в СПОК.

Участниците в семинара поставиха въпроси, свързани с използваните във Великобритания стандартни програми за одит и заверка на финансовите отчети, с последствията, до които водят незаверените отчети, с начина на изготвяне на одитните доклади.