04.06.2003 г.

Български и холандски одитори обсъждат одит на финансовото управление

04.06.2003 г.

Работен семинар на тема "Одит на финансовото управление" се провежда в Сметната палата на 4 и 5 юни 2003 г. Семинарът е в изпълнение на туининг-споразумение № BG/2000/IB/FI/05 и е финансиран от ЕС.

Семинарът бе открит от Божидар Влахов, член на Сметната палата. В дискусията участват от холандска страна г-н Ед Елферинк, ръководител на проекти, и г-н Робърт Тьон Тсое Джин, старши одитор в холандската Сметната палата. От българска страна участват одитори от отделенията за финансов одит.

По време на първия ден от семинара бяха обсъдени общите принципи на одита на финансовото управление и бе направено въведение в методите за анализ на риска. Г-н Елферинк и г-н Тьон Тсое Джин запознаха българските си колеги с нормативната уредба и принципите на работа по отношение на одита на финансовото управление в холандската Сметна палата. От тяхна страна бе подчертано, че за постигане целите на одита от особено значение от една страна е поведението на одитирания обект и дори наличието и спазването на етичен кодекс, а от друга – доколко докладите за извършените одити са достъпни като начин на поднасяне на информацията спрямо обикновения данъкоплатец.

Предстои да се обсъждат теми като определяне на съществеността, въведение в изготвянето на одитните програми, въведение в извадките.